Vecka 43, 2012

relief_c350Vecka 43, 2012

…�S�g oss vad du anser: �r det r�tt eller inte att betala skatt till kejsaren?� Jesus m�rkte deras onda avsikt och sade: �Hycklare varf�r vill ni s�tta mig p� prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.� De r�ckte honom en denar, och han fr�gade: �Vems bild och namn �r det h�r?� � �Kejsarens”, svarade de. D� sade han till dem: �Ge d� kejsaren det som tillh�r kejsaren och Gud det som tillh�r Gud.� 
Matt 22:15-22

Veckans reflex

Nu �r det skillnad, b�de i makt och h�rlighet, mellan Carl XVI Gustaf och den romerske kejsaren. Det �r ocks� skillnad i r�tten att �trycka� pengar i den svenska ekonomin j�mf�rd med den romerska ockupationsmakten. Att de svenska mynten b�r bilden av en maktl�s kung kanske �nd� s�ger n�got om v�r maktl�shet inf�r finanskapitalismens starka krafter. Vi har inte makt att betygs�tta v�r kreditv�rdighet och d�rmed ingen sj�lvklar r�tt att uppr�tth�lla v�lf�rdsstatens omsorger. I en demokrati �r det dock ytterst vi sj�lva som har m�jlighet att p�verka den skatt vi ska betala till v�lf�rdens institutioner och det �r vi sj�lva som genom beskattning avst�r fr�n en del av det utrymme vi kan ha f�r privat konsumtion. Kanske kan man s�ga att vi ska ge skatteverket den skatt det beh�ver f�r att uppr�tth�lla v�lf�rden. D� har vi inte tystnat i v�r kritiska granskning av de finansiella systemens or�ttvisor men inte heller gl�mt Paulus uppmaning att inte st� i skuld till n�gon, utom i k�rlek till varandra.

I ett demokratiskt samh�lle �r det ofta genom skatten vi f�rmedlar k�rlek till v�r n�sta. Ett samh�lles styrka vilar p� inv�narnas kroppsliga och psykiska h�lsa och vardagslivets kvalit�. Ett samh�lle �r aldrig starkare �n sin svagaste l�nk. Att ber�kna medelv�rden p� inkomst och h�lsa i ett samh�lle och tro att det s�ger n�got om dess styrka �r lika relevant som att ber�kna genomsnittstyrkan i en kedjas l�nkar. Det spelar ingen roll hur starka de andra l�nkarna �r, n�r p�frestningarna �kar �r det den svagaste l�nken som avg�r om vi f�rlorar b�de lasten och kedjan den h�ngde i. Oj�mlikheten hotar det globala samh�llet hur mycket �n den politiska klassen f�rnekar sambanden mellan kris och or�ttvisa.

N�r f�r�ndringar i sjukv�rdsf�rs�kringen och A-kasseregler beslutas ska det g� just s� snabbt som kravet p� skattes�nkningar bland de h�gst uppsatta och m�ktiga kr�ver. Farh�gorna att det nya regelverket drabbar de fattigaste h�rdast och att n�gra ur medelklassen flyttas ned p� oj�mlikhetsstegen genom �oavsiktliga konsekvenser� beh�ver inte tas med i kalkyler och riskber�kningar. Skadorna betecknas som ov�ntade och avf�rdas som s� oviktiga att kostnaderna f�r att minska denna risk inte �r f�rsvarbar.

F�r de drabbade �r det annorlunda, kanske det �r den sista �godelen som de tvingas avyttra n�r de ska kvalificera sig f�r f�rs�rjningsst�d och den ov�ntade sjukdomen kan ber�va dem r�tten till ett v�rdigt liv. N�r olyckan �r framme �r ras och klass de outtalade skiljem�rkena f�r vem som klarar sig och vem som blir kvar i fattigdom. Till dem som inte vill avst� ett utrymme i den privata konsumtionen f�r att bidra till en gemensam v�lf�rd passar Jesus ord om hycklare v�l in. Ni vill sj�lva njuta av v�lf�rdens frukter och k�nna trygghet inf�r ov�ntade sjukdomar men inte dela med er till dem som varit med och byggt v�rt gemensamma trygghetssystem. Ge �t v�lf�rden den skatt den beh�ver och tag emot livets h�lsa som en of�rtj�nt g�va av den som skapar liv. 

B�n

Gud hj�lp oss att se v�rt beroende av varandra som en g�va och att verka f�r en r�ttvis f�rdelning av br�d och arbete �t alla. 
Amen.

Vecka 42, 2012

relief_c350Vecka 42, 2012

Jesus svarade dem: �Vem �r min mor och mina br�der?� Han s�g p� dem som satt runt omkring honom och sade: �Det h�r �r min mor och mina br�der. Den som g�r Guds vilja �r min bror och syster och mor.� 
Apg:16:11-15

Veckans reflex

I v�ra kulturer drar vi g�rna gr�nser d�r ansvaret ska g�lla v�r familj, sl�kt, klan eller kanske nation eller ras. Det tar sig uttryck i irritation �ver vad man uppfattar som allt f�r gener�s asylpolitik eller gener�sa invandrarlagar. Gr�nsen f�r ansvaret dras allt sn�vare till dess den st�nger in det egna sj�lvet i en ensam cell d�r sj�lv�garskapet blir den viktigaste m�nskliga r�ttigheten. Mitt liv, min frihet och min egendom �r den enda naturliga r�tten. �Mitt� st�lls mot allt socialt ansvar och som motsats till strukturer som f�rdelar och utvecklar, strukturer d�r alla har ett ansvar f�r den andres behov. Mot detta exkluderande perspektiv st�ller Jesus en fr�ga som �ppnar mot ett inkluderande ansvar med m�nskliga r�ttigheter som norm. Jesus vidgar ansvaret f�r familjen och sl�kten till att g�lla en gemenskap som n�rmast kunde betraktas som global. Ett perspektiv som inte �r en gr�ns utan en resv�g in mot en global gemenskap.

N�r f�rdelningen av jordens krympande resurser ska r�cka �t en v�xande befolkning, utan att en klimatkatastrof intr�ffar, kr�vs en annan organisation �n vad �nattv�ktarstaten� kan �stadkomma. Vem �r min mor och mina br�der? Vilka �r de som min k�rlek och min omsorg ska omfatta? Vi beh�ver finna former f�r att lyfta den m�nskliga integrationen till m�nsklighetens niv�, till att omfatta hela planetens befolkning, inte enbart min familj, mitt folk, mitt land. 

I den bibliska ber�ttelsens centrum finns en m�ltid. M�ltiden �r en h�ndelse som f�rdjupar ber�ttelsen om Jesu liv till en sammanh�ngande bild av den globala verkligheten. Det �r en bild som g�r anspr�k p� att omsluta ocks� det som ligger utanf�r den m�nskliga varseblivningens r�ckvidd. �Br�det som vi bryter �r en delaktighet av Kristi kropp. S� �r vi, fast�n m�nga, en enda kropp, ty alla f�r vi del av ett och samma br�d…� �Kristi kropp, f�r dig utgiven.� �Kristi blod f�r dig utgjutet.�

S� �r vi fast�n m�nga… n�r vi l�mnar nattvarden, inte l�ngre avskilda fr�n alla de andra men inf�rlivade med dem i en gr�nsl�s k�rlek. S� �r vi fast�n m�nga en gemenskap som inte s�tter gr�nser i rummet eller tiden. En gr�nsl�s k�rlek som s�ker Guds vilja l�ngt ut�ver nationsgr�nser eller kommande generationer, ett liv som inte �r en egendomsr�tt utan en g�va att bruka. Den som g�r Guds vilja �r min bror och syster och mor.

B�n

Herre vi ser f�rv�ntansfullt mot d�rren f�r att den ska �ppna sig mot ljuset, tindrande av k�rlek. Vi har skapat burar som �r sv�ra att �ppna inifr�n. Kom du i barnakl�der, b�rande p� ett br�d och en kalk fylld med vin. N�r k�rleken brinner i oss ska vi l�mna v�ra burar och f�lja dig.
Amen.

Vecka 41, 2012

relief_c350Vecka 41, 2012

�Tron �r grunden f�r det vi hoppas p�; den ger oss visshet om det vi inte kan se.� 
Apg:16:11-15

Veckans reflex

Tron �r v�gen till kunskap om det som befinner sig utanf�r spr�kets gr�ns. Tron befriar oss till visshet om det vi inte kan se, inte som ett sinnesintryck visar ett f�rem�l men som en k�rlek som befriar oss till handling. Allt fler g�r i terapi och tr�nar vad man talar om som �Mindfulness�, en tr�ning i att vara n�rvarande i nuet som motverkar oro och stress. Det �r ocks� en tr�ning i att inta en accepterande och icke d�mande h�llning till oss sj�lva och v�ra liv. En h�llning som ocks� kan g�ra oss mer n�rvarande i v�ra relationer. Mindfulnesslitteraturen talar om en kunskap som var och en �r f�dd med. Det k�nns delvis som en parallell erfarenhet till trons visshet som f�r oss i kontakt med oss sj�lva och en verklighet d�r vi m�ter den andre med v�r egen sk�rhet, som en Jag- Du relation. 

Nu kan aldrig den kristna tron stanna d�r. Tron �r ett s�tt att leva och kan aldrig formuleras i �sikter eller tr�ningsprogram. Ditt liv �r en p�g�ende skapelse och du formar sj�lv genom dina val detta livs inneh�ll och mening. Tro �r ett s�tt att n�rma sig det ok�nda som vi kallar Gud. Vi beh�ver inte tvinga in andras religi�sa f�rest�llningar i v�r v�rldsbild. Du beh�ver inte heller pressa fram n�gon bek�nnelse. I tro kan du lyssna och n�r n�r du �r den tilltalade kan du h�ra, men du kan aldrig h�ra Gud tala till n�gon annan. Tron �r grunden f�r det vi hoppas p�, den ger oss visshet om det vi inte kan se. Bortom faktaspr�kets gr�ns finns en verklighet som inte kan uttryckas, lika ok�nd som universums uppbyggnad. F�rh�llandet till denna verklighet kan uttryckas genom tro. Det outs�gliga finns d�r och visar sig, det �r det mystiska.

Att tro kan vara ber�ttelsen om en livsstil d�r medk�nsla och politik, handling och h�nryckning, lidande och k�rlek har sin plats. Det �r en livsstil som Du m�ste finna sj�lv och som �r mycket avl�gset de fiktioner som livsstilsmagasinen f�rs�ker s�lja p� dig. Dessa livsstilsmagasin lockar oss bort fr�n ett autentiskt liv. Det stora bokf�rlaget har uppt�ckt v�rt behov av dr�mmar i en allt annat �n glamour�s vardag och h�ller p� att sj�s�tta �nnu ett �livsstilsmagasin� som ska behandla litteratur. Den utvalda redakt�ren f�rs�krade att det inte skulle finnas plats f�r kritik eller politik, det skulle vara ett livsstilsmagasin. Advokaten ska inte heller l�ngre enbart f�rsvara sin klient i domstolen utan ska bygga ett varum�rke som ska ge framg�ng �t b�de klienter, den egna byr�n och den egna personen. Fiktionen fr�n Tv-serierna med de flotta kontoren, bilarna och de glamour�sa kl�derna ekar in bland k�ndisv�rldens stj�rnadvokater n�r de poserar i en glassig studiomilj� inf�r kommande r�tteg�ngsdagar. De fr�siga sportbilarna fyller livsstilsmagasinens helsidor med sina rymndinspirerade monstergaller, med ren och sk�r sportk�nsla, pulsen av en ny generation. 

H�r kan du v�lja din livsstil fr�n n�gra av massmedias overkliga fiktioner, som lockar med sina f�rdigproducerade roller, eller i tro s�ka ett autentiskt liv med din egen verklighet som grund och en tro som ger dig visshet om det du inte kan se. 

B�n

Herre vi s�ker den sanning som �r den yttre och inre sanning vi kan leva efter, det unika och oers�ttliga som �r v�rt liv, l�ngt bort fr�n fiktionernas l�gner. 
Amen.

Vecka 40, 2012

relief_c350Vecka 40, 2012

Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inf�r himlens Gud? Skall jag nalkas honom med br�nnoffer, med �rsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och �ndl�sa fl�den av olja? Skall jag offra min f�rstf�dde f�r min synd, mitt eget barn f�r mina brott? M�nniska du har f�tt veta vad det goda �r, det enda Herren beg�r av dig; att du g�r det r�tta, lever i k�rlek och troget h�ller dig till din Gud 
Mika 6:6-8

Veckans reflex

I den politiska retoriken beskrivs faran av att l�ta m�nniskor slippa kraven; en f�r h�g a-kasseers�ttning leder till f�rl�ngda arbetsl�shetsperioder och en h�gre sjukkasseers�ttning g�r att m�nniskor inte g�r tillbaka till jobben n�r de �r friska. I den politiska retoriken �r det yttre krav som driver en m�nniska fram�t. Makten talar till de maktl�sa med hot och tv�ng. N�r profeten Mika ser sig omkring ser han hur makten st�ller krav p� de maktl�sa f�r att bli accepterade av Herren. Men Mika f�rnekar v�rdet i hela denna arsenal av blidkande handlingar som kr�vdes f�r att bli erk�nd. H�r kr�vs varken br�nnoffer, tusentals baggar eller �ndl�sa fl�den av olja, det enda som beg�rs �r ett liv i k�rlek.

Men �r �ett liv i k�rlek� inte ett o�verstigligt krav – vem kan leva upp till detta? Hela framg�ngskulturens lyxm�rkta klassmark�rer och v�r sk�rhets sorgsna tillkortakommanden tornar upp sig som o�tkomliga krav. �Ett liv i k�rlek� hur var det d� med v�ra skilsm�ssor och kvalitetstid med barnen, hur blir det d� med v�r effektivitetsjakt f�r att blidka marknaden och hur ska vi d� kunna erk�nna smygalkoholismens skamfulla handlingar? Vi �r s� indr�nkta i krav och tror att v�r enda v�g ut ur kravmaskinens helvete �r att uppfylla kraven, med r�ge. Ju fattigare vi �r desto sv�rare �r det att leva upp till dessa ofr�nkomliga krav. N�r man stressad och tr�ngd av arbetsl�shet och inkassof�retagens hotfulla kuvert p� frukostbordet �r det sv�rt att ge familjen k�rlek.

L�t oss b�rja med att som Mika skicka hela kravmaskinens pliktlista ner i papperskorgen. M�nniska du har f�tt veta vad det goda �r. Om du f�r ett �gonblick v�nder dina �gon bort fr�n alla dessa krav och riktar dina blickar in�t, ska du bland ruinerna av ditt sargade sj�lvf�rtroende finna en liten rest av den k�rlek som en g�ng diade dina hungrande l�ppar. K�rlek �r en kravl�s g�va. Kraven kommer utifr�n, fr�n maktens och omgivningens sociala kamp, medan k�rlek kommer inifr�n som ett fl�de av liv. Den enda trohet du beh�ver �r troheten mot livets djupaste fl�de.

Att leva i k�rlek betyder att l�ta k�rleken utr�tta sitt f�rsonande och uppbyggande arbete ocks� inne i v�rt sj�lvf�rnekande och d�mande inre. Fattigdomen, skilsm�ssan, tillkortakommanden vid frukostbordet, den uteblivna framg�ngsglansen i en h�gavl�nad karri�r; alla dessa krav sm�lter ner n�r den k�rlek som finns d�r inne f�r det utrymme den beh�ver. K�rleken som kommer inifr�n �r en g�va, en rest av skapelsens mening, och inget krav. S� �r ocks� k�rlekens handlingar inte en prestation utan ett fl�de av den k�rlek som ger liv. 

B�n

I djupen �r din boning Herre. Du andas och v�rlden �r till. Sol f�der marken, moln skuggar den och vintervilan f�rbereder v�rens dofter,vid spr�disen sjunger svanen, i havet vandrar �lstimmen mot sina m�l och i djupet av v�rt inre sk�nker du din k�rlek. I en stor tystnad p�g�r detta som har b�rjan och slut. Lovad vare du o Gud! 
Amen.

Vecka 39, 2012

relief_c350Vecka 39, 2012

�…Ingen kan tj�na tv� herrar. Antingen kommer han att hata den ene och �lska den andre eller att h�lla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tj�na b�de Gud och mammon. �
Matt. 6:19-24

Veckans reflex

P� mitt nattduksbord ligger tv� b�cker; Papperspengarnas kollaps, av Detlev Schlichter och Annorlunda nu, med underrubriken �tta sekel av finansiell d�rskap, av Carmen M Reinhart och Keneth S. Rogoff. Boken om papperspengarnas kollaps handlar om hur elastiska penningsystem, papperspengar eller digitala representationer av pengar, f�rr eller senare kollapsat och f�r �vrigt �ven de dynastier som skapat dem. Problemet �r att pengar blir en helt elastisk vara, vilket g�r att systemet hela tiden expanderar. Det finns ingen gr�ns f�r bankernas utl�ning. Centralbankerna m�ste rycka in och r�dda banksystemet genom att skapa mer pengar f�r att h�lla systemet vid liv, s� l�nge det g�r, och forts�tta stimulera skulduppbyggnaden. Historiskt har det lett till kollaps. De som f�rsvarar den avreglerade marknaden s�ger att �det �r annorlunda nu�, att det finansiella systemet blivit s� mycket mer effektivt att vi helt enkelt klarar h�gre skulder. Just denna inv�ndning, visar min andra bok p� nattduksbordet, har alltid varit anledning att forts�tta l�nefesten. De flesta s�dana hausser slutar illa, konstaterar f�rfattarna efter en grundlig genomg�ng av �tta seklers finans- och bankkriser. Inget �r annorlunda nu.

Nu var det inte den tekniska fr�gan om elastiska betalningsmedel eller den globala ekonomins obalans som Jesus talade om n�r han beskrev Gud och mammon som tv� of�renliga storheter. F�r Jesus handlade det om drivkrafter, om tillv�xt i ekonomin �r det �vergripande m�let betyder det att f�rdelningsfr�gorna f�r st� tillbaka och att l�sningarna p� milj� och klimathot skjuts p� framtiden. Fortsatt tillv�xt och kreditdopad k�pfest kr�ver riklig tillg�ng p� billig energi fr�n oljek�llor som passerat sin topp och kravet p� minskade koldioxidutsl�pp �r en �verlevnadsfr�ga. V�r generation och v�ra barn m�ste v�lja mellan en �kad tillv�xt eller en �kad h�llbarhet med f�r�ndrade villkor f�r de fattigaste. Som jag tolkar Jesus var det just detta val av drivkrafter som han avs�g n�r han pekar p� en mots�ttning mellan Gud och mammon. Jesus pekar p� ett dilemma som ocks� �r dilemmat i min nattduksbordslitteratur.

Vi st�r inf�r ett �vergripande val och en �vergripande f�r�ndring b�de i f�rh�llande till nationella klassklyftor och internationell dominans med exploatering av geopolitiskt och ekonomiskt svagare l�nder. Kolonialismen l�mnade djupa sp�r, inte bara i de kolonialiserade l�nderna, utan ocks� i de s�nderfallande imperierna och i den v�sterl�ndska sj�lvbildens �verl�gsenhet. Med s�nderfallande ekonomiska system, hotande klimatkris och en energikr�vande samh�llsorganisation kr�vs en ompr�vning av de drivkrafter som styr v�ra liv. N�r det internationella samh�llet efter f�rsta v�rldskrigets chock skulle formulera en ny drivkraft f�r uppbygganden av ett nytt samh�lle formulerades de m�nskliga r�ttigheternas dokument. Det �r en god b�rjan av en samh�llsvision d�r inte tillv�xten men m�nniskan st�r i centrum. Ni kan inte tj�na b�de Gud och mammon, men vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta det har ni gjort mot mig.

B�n
O Gud, vi har l�tit mammon sn�rja oss i ett system av or�ttvisor och milj�hot, giv oss mod att s�ka nya drivkrafter f�r v�r samlevnad och giv oss t�lamod att uth�rda f�r�ndringens pl�gor. Befria oss till ett liv i k�rlek. 
Amen.

Vecka 38, 2012

relief_c350Vecka 38, 2012

…R�ttf�rdigheten uts�s i frid och b�r frukter f�r dem som h�ller frid
Matt 6:31-34

Veckans reflex

21 september �r WCC:s (Kyrkornas v�rldsr�ds) internationella b�nedag f�r fred som utlyses tillsammans med FN:s internationella dag f�r fred. September �r ocks� den �desdigra m�nad som f�r drygt ett decennium sedan f�rsatte v�rlden i ett chocktillst�nd. En terrorhandling som skakar om ett of�rberett land med sin monumentala f�rst�relsekraft �ppnar ocks� f�r ett val hos detta lands ledare. 2001 h�ll v�rlden andan och en v�g av sympati och medk�nsla med de drabbade sk�ljde �ver v�rlden, men d�r fanns ocks� vrede och hat riktat mot terrorismens m�rker. 2001 blev svaret ett v�pnat krig mot terrorismen, ett krig som aldrig kan vinnas med vapen men som g�ds av v�ldets h�rjningar. N�r krigets armador fl�g in �ver Afghanistan, ett sedan l�nge krigsh�rjat land, s� hade USAs president gjort ett val som �nnu i dag sk�rdar nya offer och underbl�ser en h�rd av hat och h�mnd. Efter terrorhandlingarna i Norge gjorde Norges statsminister ett annat val med m�let att f�rdjupa demokratin och st�rka en fredlig kamp f�r r�ttvisa.

N�r Sverige gick in i Afghanistan, d�r s� sm�ningom svensk trupp st�lldes under NATO bef�l, blev Sverige en stridande part i ett krig som initierades som en h�mndreaktion. De motiv som anf�rdes f�r detta krig var; att krossa terrorismen, att befria afghanska kvinnor fr�n ett manligt f�rtryck och att skapa regional s�kerhet och demokrati. Dessa motiv tonades ned i takt med att Krigets frukter visade sig vara; en s�nderslagen infrastruktur, en skoningsl�st drabbad civilbefolkning, och posttraumatisk stress n�r soldaterna tvingats s�tta sin instinktiva medm�nsklighet ur spel. N�r Sverige valde kriget framf�r fredliga insatser i Afghanistan br�ts en n�stan 200-�rig period av fred. Varje lands ledare har m�jlighet att v�lja inriktning p� sitt lands s�kerhetspolitik. Valet st�r mellan att antingen skicka krigare mot hotande terrorister eller att satsa p� fredsf�rebyggande insatser och solidaritetsarbete, antingen satsa p� vapenexport eller nedrustning. Sverige h�r numera, per capita, till en av v�rldens ledande vapenexport�rer.

P� den internationella b�ndagen f�r fred �r det i �r med sorg vi betraktar Sverige i ett nytt perspektiv.Vi har vant oss att se Sverige som ett solidariskt land i f�rh�llande till fattiga och hotade l�nder. Nu finner vi oftare Sverige i samarbete med milit�ra och ekonomiska makthavre som vill styra v�rldens spelregler till sin egen f�rdel. Vi beh�ver st�rka v�r tro p� strukturer d�r v�rdnaden f�r livet och en vilja till solidaritet g�r f�re tilltron till vapenmakt och �dmjukt s�ka en r�ttf�rdighet som uts�s i frid och b�r frukter som h�ller frid.

B�n
GUD,
Hj�lp oss leva,
I en v�rld som vi varken kan beh�rska eller kontrollera,
Hj�lp oss att leva med tillit och �ppenhet, trots att vi �r skr�mda av
terrorns kraft.
Hj�lp oss att leva i k�rlek och barmh�rtighet, trots hatets ofr�nkomliga
n�rvaro b�de i v�r v�rld och i v�ra egna liv.
Hj�lp oss att leva i medk�nsla med alla som drabbas av m�nniskors
ondska och livets of�rklarliga m�rker.
Gud, hj�lp oss leva
Amen 
(KG Hammar, september 2001)

Vecka 37, 2012

relief_c350Vecka 37, 2012

….S�k f�rst hans rike och hans r�ttf�rdighet, s� skall ni f� allt det andra ocks�. G�r er d�rf�r inga bekymmer f�r morgondagen. Den f�r sj�lv b�ra sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen pl�ga. 
Matt 6:31-34

Veckans reflex

Att inte g�ra sig bekymmer i bekymrens tid �r en grandios uppmaning. Vi som lever i de brutna f�rtrollningarnas tid har sv�rt att f�rst� vad Jesus menar. Politikens glans med sina l�ften om reformer och revolutioner har f�rlorat sin f�rtrollning. Politikernas makt har f�rtvinat under beroendet av en global ekonomi vars l�ften om v�lst�nd �t alla har f�rbytts mot en svindlande rikedom �t n�gra f� och djupnande armod f�r flertalet. Inte heller naturvetare och tekniker �r l�ngre s�kra p� r�sten n�r de dr�mmer om kunskapsm�ssig, teknisk eller samh�llelig utveckling, som ligger utom synf�ltet. B�de tekniska och ekonomiska dr�mmar har skrivit ut v�xlar p� framtiden vilka man inte har t�ckning f�r. K�rnkraftens ol�genheter skulle elimineras n�r den farliga fissionen skulle ers�tta den ofarliga fusionen. Under -90talet f�rkunnade Alan Greenspan fr�n sin upph�jda predikstol att l�gkonjunkturens tid �r f�rbi och sp�dde evig tillv�xt. De ekvationer som st�lldes upp f�r att framtiden skulle l�sa dem �r fortfarande ol�sta. Som om detta inte r�ckte p�minns vi om att skuldkontot ocks� belastas av peak-oil och klimathot.

Inneb�rden i Jesu uppmaning �r ett omv�nt perspektiv, det �r inte v�r teknik som skapar liv och hopp. Det vi kan �stadkomma �r i olika delar ett f�rvaltande av det liv som �r givet. N�r v�ra produkter, ting, f�rem�l, uppfinningar, konstverk eller f�rm�genheter gl�mmer sitt ursprung, de en g�ng givna livsprocesserna, byts v�r tillit mot r�dsla. Vi gl�mmer att v�rt samh�lle och v�ra liv bygger p� ett livsskapande under. N�r vi andas tar vi emot det givna och syret som vi andas skapar nytt liv. S� har liv skapats l�ngt f�re v�ra uppt�ckter av oljans egenskaper eller m�jligheten att anv�nda internet. Alla v�ra uppt�ckter och underbara tekniker bygger p� det givna livet, de �r sk�nkta �t oss och om de inte sk�nkes p� nytt finns livet inte. F�r att vi ska kunna g�ra en uppt�ckt m�ste det finnas n�got att uppt�cka. I djupet av livets mysterium vet vi att livet �r en g�va men vi saknar namn p� Givaren.

N�r Jesus s�ger; �g�r er inga bekymmer om morgondagen� s� �r det just detta f�rh�llande han p�minner om. Vi beh�ver inte veta vem Givaren �r f�r att f�rst�. Vi beh�ver bara se p� himlens f�glar och p� �ngens liljor p� allt det som lever och �r till f�r att p�minnas om att Givaren �r �verallt d�r liv leves. Det vi tappat bort �r tilliten till en �himmelsk fader� som vet vad vi beh�ver och i den f�rlusten har vi ocks� f�rlorat v�rdnaden f�r det skapade. Vi slutade att s�ka efter hans rike och hans r�ttf�rdighet och f�rlorade meningen med att vara en del av ett sammanhang. F�r att �terskapa tilliten beh�ver vi inte uppfinna n�got nytt utanf�r oss som vi kan g� till. Vi beh�ver bara �teruppr�tta kontakten med det liv som �r givet och i detta framf�r allt annat s�ka det rike d�r v�rdnaden f�r det givna g�r f�re allt detta andra.

B�n
Vi ber till dig Skapelsens Herre, Livgivaren, hj�lp oss att se dina h�nders verk i det synligas och h�rbaras yta s� att v�r tillit vaknar till omsorg om allt levande.
Amen

Vecka 36, 2012

relief_c350Vecka 36, 2012

…En �r Herren, en �r tron, ett �r dopet, en �r Gud och allas fader, han som st�r �ver allting, verkar genom allt och finns i allt… 
Efesierbrevet 4:1-6

Veckans reflex

Det finns m�nga ord i Nya Testamentet som talar om enhet och samh�righet. De d�r orden har ofta anv�nts n�r det g�ller att argumentera f�r att kyrkorna ska samarbeta med varandra, det vi kallar ekumenik. Nu �r det mer s�llan bibeltexten �r avg�rande f�r det kyrkliga samarbetet, oftast �r det strategiska och ekonomiska fr�gor som �r avg�rande n�r samarbete etableras. Det �r ocks� ett av sk�len till att samarbete blir av f�rst n�r samfund �r s� orkesl�sa att de inte orkar uppr�tth�lla en livskraftig verksamhet sj�lva. Denna begr�nsade anv�ndning av orden om enhet �r dock allvarligare �n s�. Ett ensidigt bruk av ordet enhet desarmerar ocks� den verkliga spr�ngkraften i visionen om en enande kraft i allt.

V�rt samh�lle pl�gas av en tilltagande vardagsrasism, som vi f�rnekar n�r den kommer f�r n�ra, och tilltagande ekonomiska klyftor med barnfattigdom och allvarliga sociala klyftor mellan de priviligierade och de f�r vilka arbete och bostad inte �r n�gra sj�lvklara r�ttigheter. Talet om enhet �r ett kraftigt f�rd�mande av alla rasistiska handlingar vare sig det g�ller rivningen av zigenska bostadsgetton i Frankrike eller trakasserier av somaliska flyktingar i Sverige. Men enheten stannar inte d�r, ocks� de djupa klassklyftor som vi skapat i den nyliberala samh�llsmodellen, som f�tt v�gleda utvecklingen de senaste tjugo �ren, strider mot den enhet d�r Guds r�ttvisa verkar genom allt.

En annan alarmerande klyfta �r den islamfientliga aktivitet som hindrar oss att se de djupa tr�dar av samh�righet som skulle kunna f�ra oss n�rmare den enhet vi har m�jlighet att skapa. I Islam betyder begreppet Tawhid en r�relse som str�var till att frig�ra m�nniskan fr�n de �gudar� hon sj�lv skapar. S�dana �gudar� �r en f�rnekelse av den enhet som �r hennes best�mmelse. Vi upph�jer v�ra f�rest�llningar om v�rlden till gudomlig status och f�rh�rligar dem till falska gudar. Exempel p� s�dana f�rest�llningar kan vara v�ra f�rutfattade meningar om varandra eller ideologiska tankefigurer som �ekonomisk tillv�xt� p� vars altare vi tror det n�dv�ndigt att offra s�v�l m�nniskor som natur. Tahwid �r den r�relse som leder m�nniskan r�tt och frig�r henne fr�n falska gudar f�r att skapa den inre frid och yttre fred som �r en viktig inneb�rd i sj�lva ordet islam.

L�st och tolkad p� detta s�tt �r enhet och tawhid en r�relse mot f�r�ndring av v�rt eget invanda vardagsrum. Allt f�r ofta pryder vi v�ggarna med v�r egen f�rtr�fflighets sj�lvklara f�rest�llningar av vardagsrasism, n�dv�ndiga klassklyftor och islamfientliga motiv. F�rest�llningar som inte f�r plats i en f�rsonad v�rld.

B�n
Herre du som verkar genom allt och i allt, frig�r oss fr�n de �gudar� som ramar in v�r uppfattning om v�rlden och hindrar oss att s�ka den enhet som �r v�r m�jlighet till inre frid och yttre fred.
Amen

Vecka 35, 2012

relief_c350Vecka 35, 2012

Mina k�ra, l�t oss �lska varandra, ty k�rleken kommer fr�n Gud, och den som �lskar �r f�dd av Gud och k�nner Gud. Men den som inte �lskar k�nner inte Gud, eftersom Gud �r k�rlek.
1:a Johannesbrevet 4:7-10

Veckans reflex

Religion st�r �ter p� agendan och engagerar m�nniskor p� internetsajter, i ensamma rum, eller i massm�ten, st�rre och mer suggestiva �n vi n�gonsin sett. Men alla som ropar �Herre, Herre� k�nner inte Gud. I v�rldens kaos, fr�n Norge till Afrika, anv�nds religion som ett effektivt redskap f�r att mobilisera st�d och underbl�sa mots�ttningar. De senaste �ren har en v�g av b�de kristen och muslimsk v�ckelse sk�ljt �ver Afrika. Mission�rer, predikanter och imamer fr�n hela v�rlden har s�kt sig dit f�r att r�dda sj�lar och v�rva medlemmar. I l�nder med sv�ra konflikter mellan olika folkgrupper och lands�ndar har religionen f�tt en viktig roll i en v�ldsspiral fylld med hat och h�mnd. I fredliga l�nder som Norge h�rs vittnesm�l om hur religionen kan vara grogrund f�r militanta mots�ttningar f�r att skapa v�ld och d�d.

Jag ser dem samlas under psalms�ng och jubel, jag h�r dem skrika ut sina budskap under rungande ovationer medan kollekthinkarna fylls med rikedom och klirr, men k�rlek �r det inte. Jag h�r talas om internetpredikanternas kraftfulla agitation och politikernas f�rtjusta poserande i deras glansfulla str�lkastarljus, men n�rhet �r det inte. Jag h�r talas om jungfrur som v�ntar �p� andra sidan�, sedan martyrerna detonerat sin d�dande last, men �mt v�rdande h�nder �r det inte. Religion �r det nog – men inte �r det k�rlek, inte �r det n�rhet och inte �r det �mt v�rdande h�nder som l�ker s�ren i kroppens och sj�lens g�mslen.

Vi beh�ver inte massornas st�d eller predikanternas ber�mmelse f�r att finna Gud i v�r existentiella ensamhet. N�r vi pl�gade av k�rlekens fr�nvaro famlar i en kaotisk v�rld beh�ver vi inte kallsinniga attentat av drogade fanatiker. Vi beh�ver en Gud som �r k�rlek och ett m�te med en som �lskar ocks� den som frusit fast i skuggan av en hotfull framtid.

Som i G�ran Sonnevis lilla dikt om en fastfrusen fj�ril: Jag kl�ttrade ner, f�rsiktigt/och lyfte sakta/fj�rilen fr�n/isen, den satt fast/med benen i isen, /var ocks�/skadad p� vingen/Vet inte om/jag skadade benen/Vi bar den till en torr/stubbe i solen/Och n�r vi kom tillbaka/efter en stund/var den borta/En n�sselfj�ril. I kontrast mot de h�gr�stade vill jag att du lyssnar till denna lilla dikt om varsamhet med djur och ting, med m�nniskor och ord, att du l�sg�r dikten varsamt fr�n den vita ytan och l�ter den flyga. D� kan ditt f�rh�llningss�tt mot v�rlden och allt levande f� varsamhetens pr�gel och k�rleken f� �msinta h�nder i m�tet med v�rldens br�cklighet och sk�rhet. Ty k�rleken kommer fr�n Gud, och den som �lskar �r f�dd av Gud och k�nner Gud. 

B�n
Herre fyll oss med den k�rlek som blir synlig mellan v�rdpersonalens v�rdande h�nder n�r de uppr�ttar den sjukes v�rdighet eller den k�rlek som viskande sjunger mellan rosornas f�rger n�r en liten n�sselfj�ril med skadade vingar snabbt flyger undan mellan sn�ren.
Amen

Vecka 34, 2012

relief_c350Vecka 34, 2012

En s�dan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det �r inte s� att jag skulle f�rm� t�nka ut n�got p� egen hand, n�got som kommer fr�n mig. Nej, min f�rm�ga kommer fr�n Gud. Han har gett mig f�rm�gan att vara tj�nare �t ett nytt f�rbund, som inte �r bokstav utan �r ande. Ty bokstaven d�dar, men anden ger liv. 
2:a Kor 3:4-8

Veckans reflex
Det �r inte n�gon slags fj�skig och inst�llsam falsk �dmjukhet som g�r att Paulus f�rs�krar att han inte skulle f�rm� att t�nka ut n�got p� egen hand. Nej Paulus talar om ett faktum d�r inte han sj�lv �r subjektet utan skillnaden mellan tv� �f�rbund�, tv� olika s�tt att f�rh�lla sig till livet.

Dessa tv� olika s�tt att t�nka om livet �r fortfarande aktuella. Vi m�ter dem i v�r vardag d�r vi r�knar med att naturlagarna g�r v�r vardag f�ruts�gbar. Bron som vi passerar �ver rasar inte ihop och flyget som vi utnyttjar st�rtar inte om vi aktsamt f�ljer naturlagarnas f�reskrifter. Det �r l�tt att t�nka att allt liv �r inordnat under s�dana f�ruts�gbara lagar och det har ocks� varit utg�ngspunkten f�r m�nga forskare inom t ex psykologi och ekonomi. Men mot denna lagbundna verklighet st�r en annan erfarenhet som s�ger att m�nniskor s�llan �r f�ruts�gbara och ekonomisk teori verkar inte kunna f�ruts�ga vad som sker. V�r vardag l�r oss att det �r skillnad mellan en naturlag, som �r huggen i sten, och m�nsklig f�rm�ga att vara skapande i f�rh�llande till varandra. 

Den avg�rande skillnaden mellan det �gamla f�rbundet� och det �nya f�rbundet� som Paulus talar om �r skillnaden mellan en lag huggen i sten och en andens lag f�rankrad i din inre v�rld. En lagbunden, f�ruts�gbar verklighet lever parallellt med en of�ruts�gbar verklighet d�r allt �r m�jligt. Det �r skillnad att leva i en v�rld d�r allt lyder under en statisk och of�r�nderlig lagbundenhet eller att leva i frihet med en m�jlighet att s�ka f�rverkliga ett liv i en expanderande k�rlek. Ditt livs sanning finns inte i en given text eller i str�ng lagobservans, men i en s�kande k�rlek i f�rh�llande till den andre, ty bokstaven d�dar, men Anden ger liv.

Jag b�var inf�r en frihet d�r mina handlingar g�r skillnad, d�r v�ra handlingar o�terkalleligen kan f�r�ndra verklighetens villkor f�r kommande generationer. Vi har kunskap om hur v�r livsstil begr�nsar andra m�nniskors levnadsf�rh�llanden och stakar ut en gr�ns f�r v�rt sl�ktes �verlevnad genom att st�ndigt �verskrida ett h�llbart uttag av naturens g�vor f�r egen del. Genom krisernas m�rker och makthavarnas d�vhet har jag en s�dan tillit till Gud genom Kristus att jag v�gar hoppas p� den frihet som ska l�sg�ra m�ngden till ett uppror mot ekonomiska och diktatoriska lagar som d�dar. En frihet i anden som likt en v�ldig Pussy Riot k�r iscens�tter en uppk�ftig lovs�ng och tillbedjan om f�r�ndring. En f�r�ndring d�r inte vi sj�lva eller v�rt v�lbefinnande �r subjektet utan n�got som �r st�rre f�r styra v�ra beslut.

B�n
Med inspiration fr�n Pussy Riot beder vi: O Guds Ande, heliga Maria, driv bort Mammons furstar, driv dem bort fr�n makten, driv dem ut ur v�ra liv, driv bort de svarta limousinernas furstar och giv oss frihet att f�lja dig. Amen 

Amen

1 31 32 33 34 35 37