vecka 44 2019

”…På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna…” Matt 5:13-16

En gång i tidernas begynnelse var ett villkor för den varelse som skulle bli människa, att hon reste sig och började gå upprätt. Vad är det som krävs i dag för motsvarande ”människoblivande”- vad är det som är utmärkande för oss och gör oss till människor? Det är detta ”människoblivande” som Jesus saligprisningar handlar om när han avslutar med att säga att vi är ”salt” och ”ljus”. Jesus sammanfattar sin bergspredikan med att lyfta upp saltet som hindrar förruttnelse och goda gärningar som lyser upp mörkret för dem som förtvivlar – att vara empatisk gör oss till människor. ”Det är inte modernt att vara empatisk för det är inte lönsamt.” säger filmskaparen Roy Andersson beklagande i ett intervjusvar.

Det som gör oss till människor är det vi tycks misslyckas med: Vårt samhällsbygge och våra mellanmänskliga ambitioner. Varför har vi inte placerat människan och det mellanmänskliga ansvaret i centrum av vårt samhällsbygge? I vår människosyn saknas i hög grad empati. Den förhärskande uppfattningen präglas istället av en härledande och reduktiv tankevärld. Härledande för att den tar för givet att människan styrs i huvudsak av sitt genetiska ursprung och reduktiv för att den vill begränsa personens mångsidighet och inre rikedom till schematiskt överskådliga formler. Människan är, i den neoklassiska ekonomiska teorin, en varelse som maximerar sitt individuella egenintresse. Denna tanke har skapat ett samhälle som bygger strukturer som i första hand strävar efter ackumulation av privat kapital.

Det västerländska samhället omfamnar tanken att den enskilda människan är sin egen lyckas smed. Men i den traditionella afrikanska etiken utgör lyckan ett gemensamt alternativ som handlar om självförverkligande för hela samhället. Den afrikanska teologen John Mbitis formulerar det så här: ”Jag är för att vi är, och eftersom vi därför är Jag är”. Detta perspektiv saknas i den kapitalistiska ideologin men återfinns i afrikansk ekokommunaritet och innebär inbördes beroende och fredlig samexistens mellan människor, djur, jorden och växter.

I människlighetens historia är kanske det västerländska perspektivet ett snabbt övergående misstag. När jag ser det västerländska samhällsbygget manifestera sig i våld och imperialism finner jag anledning att reflektera över alternativa samhällsbyggen. I det samhälle vi har konstruerat är det klart lättare lättare för en krokodil att vara helt och värdigt krokodil, än det är för en människa att vara människa.

En människa är i grund och botten inte begriplig om man inte förstår hennes unika egenskap att vara både materia och ande. Med ande menar jag människans dynamiska mittpunkt som bestämmer hennes yttranden, handlingar och förhållningssätt, hennes förmåga att älska och upprätta relationer till andra, hennes möjlighet att förnimma en annan människa som något unikt. Saliga äro de renhjärtade, ödmjuka, sörjande, barmhärtiga, de som håller fred. Detta är den mellanmänskliga utmaningen för vår tidsålder: att ta ansvar för att sätta människans överlevnad i centrum.

Jag har slutat att längta efter att bli någon ­– vackra dagar flyger förbi – jag stannar en stund för att räkna dem – hur många dagar har jag kvar att leva? Vad blev det av mitt liv när jag dött: minnet av en människa eller en hög med pengar eller kanske minnet av ett liv som genererat nytt liv?

Bön: Gud giv oss nåd att leva i din kärlek, den kärlek som är utöver oss alla och som försonar  alla våra historiska misstag. Amen.

vecka 43 2019

”Då snäste de av honom och sade: Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar…”          Joh 9:1-7, 24-39

Fariséernas religionspraktik var bunden till enbart historisk erfarenhet som gjorde det svårt att föra ett seriöst samtal om religiösa erfarenheter i samtiden, som till exempel när Jesus botade en blind man. Kanske är det en liknande problematik som präglar vår tids religionsdebatt. Många accepterar religion bara då den formuleras som en privatsak med historiska rötter i den nationella identiteten. I ett sådant perspektiv uppfattas till exempel befrielseteologi som problematisk. Även Islam kan utifrån detta synsätt anses främmande för vår kultur. Det som då blir kvar är en religiös praktik präglad av aningslöshet och populism: ”rätt” religion har endast en ceremoniell uppgift för nationen. Denna populistiska religion utger sig för att vara opolitisk men spelar en konservativ roll och motsätter sig politiskt förändringsarbete.

Om religion förvandlas till en stödkorsett åt nationalism och främlingsrädsla missar vi den progressiva kraft som vänder sig ut mot det okända. Vår verklighetsuppfattning decimeras då till mekanik och religion förvandlas till en del av kontrollsamhället som hela tiden ropar på fler poliser och försöker ”säkerställa” att inget oförutsett inträffar. Som om det går att skapa trygghet genom dolda kameror och ansiktsigenkänning. En värld som kan kontrolleras och beräknas är en annan värld än den värld där religion kan växa. Religionens värld öppnar ögonen för det omätbara, levande mötet med en skapande Gudsnärvaro mitt i materiens okontrollerbara ”veck”. Veck som bild av okända dimensioner i tankens och medvetandets fält, för att låna begrepp som Gilles Deleuze hämtat från barockens mantelmålningar: Den okända värld som i religionens namn skapat katedraler, oratorier och poesi som utryck för känslornas kunskaper och som samtidigt givit tröst och tillit i krigens och diktatorernas skugga. Denna religion inspirerar till förändringens språng som hjälper människan att skapa en värld att leva i.

Så länge vi låter mekanikens materiabegrepp dominera vår verklighetsuppfattning kommer vi att ”snäsa av” dem som har gjort religiösa erfarenheter – likt fariséerna som stötte bort den blinde mannen som fick sin syn tillbaka av Jesus. Men hur vågar vi leva vidare i vår våldsfixerade och ödesbestämda tidsålder om vi inte också har mött det oförklarades hemlighet som inte kan ignoreras? Om vårt liv inte rymmer erfarenheter som ligger utanför den determinerade mekanismen kommer vår tillit inför morgondagen att minska. Men på samma sätt som naturvetare allt mer intresserar sig för komplexa, självorganiserande system snarare än för statiska samband behöver vi expandera vår förståelse av liv långt bortom det vi har färdig kunskap om.  Vi behöver en religiös tillit inför det okändas horisonter, den tillit som rymmer modet att älska och vara älskad.

Religion betyder inte att förneka rikedomen i vår kunskap men innebär att ödmjukt erkänna det liv som finns utanför våra kunskapers horisonter. Som det står i Thomasevangeliet: ”Jesus sade: Den som söker, slutar inte med att söka, förrän han finner, och när han finner, blir han bestört, och när han är bestört, blir han förundrad och han blir kung över allt.”

 

Bön: Gud låt inte vår begränsade kunskap om materien hindra oss att möta dig i våra liv. Amen.

vecka 42 2019

“…Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike”…” Mark 10:17-27

Detta är berättelsen om den rike mannen som gick bedrövad bort när han förstod vad pengarna gjort med hans liv. Den som är rik är inte fri, när imperiet har makten över pengarnas värde. Så var det med det romerska imperiet och så är fallet med vår tids imperier. Kyrie eleison!

”Money, money, money, must be funny, in the rich man´s vorld, money money money….” Pengar, pengar, pengar ABBA´s låt skulle kunna vara en signaturmelodi till ”den rike mannens” mytologiska värld. För att få en nyckel till denna vill jag försöka beskriva vad pengar är:

Det finns många myter om hur byteshandel övergick till pengar. En av dem är hur ett inlämnat kvitto på förvarat guld användes som betalningsmedel. Kvittot representerade det sparade guldet. Den som ägde kvittot ägde en del av guldet. Eftersom inte alla hämtade ut guldet samtidigt kunde utlånaren prägla fler kvitton än det fanns guld. Det som är sant i denna myt är att det redan flera tusen år före vår tideräkning fanns virtuella pengar och en slags ”guldmyntfot” som garanterade värdet på skuldsedlarna.

Det imperium som då och nu kunde och kan garantera pengarnas värde har också makten över dem. I samband med Bretton Woods-systemets införande 1944, beslutades att inrätta dollarn som reservvaluta, mot löfte att USA garanterade en fast inlösen som gjorde det möjligt att ha fasta växelkurser gentemot alla valutor.

Detta kom att bestå till 1971 då Richard Nixon på grund av ökande kostnader för Vietnamkriget bröt löftet att garantera dollarns värde i relation till guld. Nu kunde underfinansieringen av USA´s krigs-ekonomi eskalera obegränsat till i dag närmare 1000 miljarder dollar. Det är inte längre fasta värden i guld som är grunden för pengars värde. Snarare kan man säga att det är guldet som tas upp ur jorden i form av olja, eftersom USA kräver att den ska betalas i dollar. Dollarns värde garanteras av imperiet som med våld försvarar dollarn som betalningsmedel för oljan. Den som har mycket olja/pengar är inte fri. Kyrie eleison!

De stater eller regeringsföreträdare som försöker använda andra valutor än dollarn vid försäljning av olja har snabbt eliminerats genom militärt våld från USA.  Det hände när Saddam Hussein övergick till euro som betalning för Iraks olja år 2000 och när Iran upprepade samma försök 2001. Samma sak hände när Moammar Khadaffi övervägde att skapa en gemensam afrikansk valutareserv, fri från dollarberoende, straxt innan Libyen bombades. ”Den rike mannen” använder världens reservvaluta för att försvara sin globala hegemoni över pengarna i världen. Kyrie eleison!

Nu när oljetillgångarna visar sig vara begränsade och klimatkrisen kräver att oljan blir kvar under jorden rubbas hela den världsordning vi byggt upp. Krisen 2008 var en milstolpe och inledde den härdsmälta av världsekonomin som nu pågår. Den fossilberoende ekonomiska tillväxtkulturen styrs i dag av ett fåtal aktörer på globala banker och finansinstitutioner. Dessa prioriterar inte det samhällsintresse som miljontals unga demonstrerande miljöaktivister representerar. Kanske håller både mänskligheten och resten av planetens liv på att utrotas för att pengarna används till att låta en liten elit samla på sig oöverträffade rikedomar. Kyrie eleison!

”Den rike mannen” är i skenet av detta katastrofscenario historiens störste förlorare. ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga….” så skall du bevara mänsklighetens överlevnad och se en ny ordning växa fram.

 

Bön: Gud för dig är allting möjligt. Därför ber vi dig att befria oss från den rike mannens börda av skuld och förena oss alla i gemensam måttfullhet och ödmjuk botfärdighet. Amen.

vecka 41 2019

”De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik…

Psalm 65: 9-11.

När jag läser denna text påminns jag om berättelsen om den helige Antonius, han som bestämde sig för att genom bön och andliga övningar uppgå i Guds transcendens och förenas med det heliga. Till slut gav han upp och lämnade bönen för att återvända till det mänskliga livet och hjälpa utsatta människor. Där mötte han Jesus Kristus som inkarnerad helighet i den materia som är våra livsvillkor. Därefter återvände han till sin grotta i öknen och fortsatte bedja.

Berättelsen om den helige Antonius, så som jag uppfattar den, påminner mig om frestelsen att lämna världen för att söka helighet i kontemplation och bön. Som om Gud fanns i en värld bortom vår. Jesus som inkarnerad Gudsnärvaro är det centrala i den bibliska berättelsen och gestaltar Guds närvaro i materiens evolution. Om vi blir så ”andliga” att vi inte längre möter Gud i den mänskliga historien, klimatförändringarna eller den mänskliga evolutionsberättelsen, har vi kanske hamnat i en mytologisk avskärmning i förhållande till Gud. Och omvänt: om vi inte förmår möta Kristus i en lidande medmänniska, klimatförändringarnas nedbrytande effekt eller i evolutionsberättelsen, så har vi kanske gjort oss oemottagliga för materiens helighet.

Veckans text är en lovsång till den som skapat liv. Psalmisten har förstått både sin egen kunskapsbegränsning och naturens helighet och häpnar inför allt detta. Regnet, den bördiga jorden, den växande säden, livets hemlighet som tecken på en närvaro utanför hans räckvidd fyller honom med jubel. Detta jubel förenar honom med vår tids forskare som beskriver materiens oerhörda rikedom och gläds över varje ny upptäckt av denna oändliga värld som avslöjas. Att inte lyssna till forskarnas glädje inför nya upptäckter av livets rikedom är att förneka en uppenbarad sanning. Det betyder att vi placerar förvetenskapliga myter framför de i vetenskapen avslöjade sanningarna om materiens oändliga djup. Just nu är det myten om att det är nödvändigt  att släppa ut mängder av koldioxid som döljer sanningen om hoten mot mänskligt liv på planeten jorden. Det existerar också många andra myter som hindrar oss att se de djupa sambanden mellan skapelsetro och vetenskap – alltifrån ateism till kreationism och intelligent design. Det är när vi tror på en aktiv Gud som skapade människan genom evolutionära processer, som vi kan möta klimatkrisen med hopp om att kunna eliminera hoten.

Den Gud som ”tar sig an jorden och ger den regn” har inte tystnat utan ropar till oss genom forskarnas upptäckter. Deras röster uppmanar oss att sluta tro på myter och att omvända oss för att värna livet i alla dess former. Antropocen innebär en utmaning att tjäna mänsklighetens överlevnad och livets hemlighet. Gud ropar genom vår tids profeter med budskapet att lyssna på forskarna och följa deras råd för att värna livet på jorden. Det är vår uppgift att i tillit lämna industrialismens överhöghet, hatets och krigsrustningarnas falska myter och tjäna det liv som ännu upprätthåller balansen i världens evolutionära process.

Bön: Gud hjälp oss att lämna myternas konstruktioner och lyssna till den skapelse du kröner med goda gåvor. Amen!

vecka 40 2019

 

 

“… Unge man, jag säger dig: Stig Upp! Då satte sig sig den döde upp och började tala…”  Luk 7:11-17

 

 

 

 

 

Vindens susning i trädkronorna

vattendjupens utsträckning

djupens horisonter –

beröring inom materiens gränser,

vidrör en gränslös närvaro

spänner kupolens bågar

i min egen materia

till salig utblick

och mjuk inblick.

 

Berättelsen om Jesus och den döde mannen hör till de texter som vi har svårast att förhålla oss till. Antingen blir de utgångspunkt för ockulta löften från mindre tillförlitliga personer eller ansedda som nonsensberättelser. Båda förhållningssätten bortser från den karaktär av ”Gudsberättelse” som Bibeln utger sig för att ha.

 

Bibeln är en tolkad verklighetsskildring som beskriver hur Gud verkar i historien. Vi kan möta Gud genom våra vanliga sinnen som inneboende närvaro i materien. I trosbekännelsen står det ”sann människa” om Jesus. Alltså en del av materien så som vi känner den. Det står också ”sann Gud” som hänsyftning till en förborgad verklighet bortom vår kunskapshorisont. Mänsklig kunskap kan enbart handla om den immanenta världen men religiös erfarenhet är en tolkning av gränsöverskridande händelser i den materiella världen. Den kan därför enbart erfaras genom tro eller som tolkning av händelser inom vår kunskapshorisont. Därför tror jag att texten om änkans son i Nain varken rymmer ockulta löften eller är en nonsensberättelse. Den är en biblisk ”Gudsberättelse” som vill skildra hur vi möter Gud genom att tolka gränsöverskridande händelser i vår immanent värld.

 

Berättelsen om änkans son i Nain gestaltar Jesus möte med en sörjande änka som återfår sin döde son. Den innehåller en beskrivning både av Gud som tröstar en sörjande änka men också en händelse som ligger utanför vår kunskapshorisont. Hur kunde det hända frågar vi med all rätt? Vad vi vet så återvänder ingen från döden, men denna berättelse vill sträcka sig bortom vår kunskap om den materiella världen, en tillit bortom allt förnuft.

 

Häromdagen fick en psykolog, en sociolog och en politisk kolumnist frågor om Greta Thunberg. Hur kunde en liten flicka, som bara för något år sedan satt ensam utanför riksdagshuset med ett enkelt plakat, nu med skärpa kritisera världens ledare i FN skrapan i New York? Hon bidrog också till att miljontals människor världen runt demonstrerade för att stödja hennes budskap. Svaren de gav verkade ganska trevande. När obegripliga händelser utspelar sig famlar vi efter förklaringar inom ramen för vår kunskap. Ärligt talat – är inte själva livet en kunskap utanför våra ramar? Visst vet vi till exempel mycket om vår biologiska fortplantning men när det lilla nyfödda barnet slår upp sina ögon och möter vår blick så överraskas vi ändå av livets under. För mig väcker berättelsen om Jesus som Guds son en liknande förundran.

 

Bön: Tack Gud för livets under och din gränslösa närvaro i livets mitt. Amen.

vecka 39 2019

”…Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske Faders ansikte.” Matt 18: 7-10

Vad menar Jesus när han talar om ”dessa små”? Kanske ska vi glömma ålderstrappan när vi läser om ”dessa små” och att ”bli som ett barn”. De vuxna lärjungarna hade ju tidigare frågat om vem som är störst i himmelriket och fått svaret ”De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket”.

Vi har en tendens att tolka evangelierna i subjektiva termer och då blir vår fråga vilka egenskaper ett barn har som är värda att sträva efter. Men kanske det istället är barnets sociala position av beroende och värnlöshet som Jesus associerar till? De privilegierade i samhället, som i grekisk text kallas ”demos”, var inte närmast Jesus. ”Hopen” som följde honom var människor från de lägre klasserna: ”laos” och ”ochlos”. ”Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket…”. Folket/hopen kallas av vår tids politiska teoretiker Michael Hardt och Antoni Negri för ”multitude”. Begreppet inkluderar de marginaliserade, flyktingar, prekariatet, arbetslösa, fattiga och nödlidande. Hopen, som i motsats till ”demos”, de härskande i Jerusalem, följde Jesus från plats till plats och lyssnade till hans liknelser. Jesus hade medlidande med dem därför att de var lika ”får utan herde”.

Genom att associera gruppen av människor runt Jesus med en ”multitude” kan vi förstå att evangeliernas befriande och upprättande budskap gäller också för de nödlidande och de som anses parasitera på samhället. I Jesus budskap har alla lika värde, också de som inte är inkluderade i välfärdens trygghet. I hans berättelser figurerade ofta marginaliserade medborgare: en maktlös änka som kräver sina rättigheter, tjänstefolk som blir slagna av förvaltaren när deras herre är borta och en kvinna som tillhörde en främmande folkgrupp men ändå fick hjälp med sin sjuka dotter. I centrum av hans berättelser stod de människor som föraktades av de rika och mäktiga: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare.”

Att dela villkoren med ”the multitude” och visa respekt för ”de små” innebär, i förhållande till den ekonomiska krisen och klimatkrisen, krav på förändringar. Vi visar förakt för ”de små” när vi organiserat världen så att hälften av världens nettoförmögenhet tillfaller 1% av världens befolkning medan de fattigaste människorna i världen (90%) får dela på 15% av densamma. Påve Franciskus uttrycker sin hållning inför denna ordning med att framhålla ”orättvisan som den perversa roten till fattigdom”. ”Den nuvarande finanskrisen utgör innerst inne en kris för människosynen. Människan degraderas till att bli en konsument, som förbrukar varor, och människan själv är inte längre rättesnöret för hennes handlande. I hennes ställe träder nu pengar och konsumtion som nya avgudar.” Påvens krav på förändringar i de ekonomiska strukturerna och hans uppmaning till världens ledare att bekämpa den globala uppvärmningen har en stark anknytning till Jesus budskap: Visa respekt för ”de minsta”!

Bön: Gud förlåt oss för att vi visat förakt för ”dessa små” genom en perverst orättvis samhällsordning och hjälp oss att förändra rådande strukturer. Amen

vecka 38 2019

 

 

”…den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren…” Luk 22:24-27

 

”Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste…” med de orden inleds den text där Jesus svarar ”att den störste bland er… skall vara som tjänaren”.

Lärjungarnas tvistande om vem som anses vara störst påminner om den amerikanska presidentvalskampanjen där det gäller att sticka ut för att bli vald. Detta att rättfärdiga behovet att göra sig rikare, vackrare och mer framgångsrik än andraär en del av det västerländska samhällets individualistiska ideal. Det ingår i det förhållningssättet att förhåna och förminska sina rivaler och medmänniskor, som om jag blir större om andra förminskas.

 

Det är kanske ingen tillfällighet att också de mänskliga rättigheterna ifrågasätts i vårt individualistiska kulturklimat. ”MR” utformades för att vara en plattform för rättigheter som tillskrivs varje människa och utgår från alla människors lika värde. Rivaliserande populistiska ideologier som handlar om hur en global politik ska utformas ifrågasätter dessa rättigheter. Dessa ideologiers framgångar visar på den globala människorättspolitikens misslyckande. Kränkningen av människovärdet är ingen ny företeelse – den fanns långt innan ”MR” utformades: När Jesus lyfte fram ”tjänaren” som förebild skapade han en rågång mot individualismens självförhärligande ideal.

 

Diskrepansen mellan ideal och praktik blir särskilt iögonfallande i samhällen som säger sig inspireras av kristen tro. Thomas av Aquino (1225), som betraktas som den främste bland romersk-katolska teologer, beskrev denna skillnad mellan lära och liv med orden ”habitus principiorum”, vilket betyder vanan att ständigt åberopa kristna principer men själv tillåta sig att inte efterleva dem i praktiken. Det gemensamma kristna västerländska sättet att se på omvärlden är ofta förenat med kritik av bristande respekt för mänskliga rättigheter. Men i de förhärskande politiska praktikerna fortsätter man att kränka och tolerera kränkningar, ofta i stor skala. Denna inkonsekvens är idag större än någonsin.

 

Det historiska misslyckandet när det gäller de mänskliga rättigheterna gör en kristen motståndskamp nödvändig. Jesus gestaltade ju i sitt liv en tjänande hållning som gav alla människor samma rättigheter. Denna vår kamp bör värna om kulturella och politiska människovärdesprinciper och kan till exempel handla omatt stryka fattiga länders skulder,  främja ursprungsbefolkningars kollektiva rättigheter och motverka urholkningen av socialpolitiken. Den kan också handla om att i stället för, eller tillsammans med, individualistiskt självförverkligande arbeta för solidaritet. Att istället för fri konkurrens söka gemensam frihet med nya kombinationer i en mänskligare samhällsutveckling. Där finns ingen skillnad mellan kultur och natur.  Kanske kunde vi låta den natur som vi trodde oss vara herrar över, vara en påminnelse om att vi ingår i något större: Vi är en del av skapelsen där pärlemor- och gräsfjärilar irrar över marken och bina samlar sin nektar. Vi ska inte låta lien skära i vallen förrän rödklinten har slagit ut och akleja, kovall och bruntonade rödklövrar blommat ut. Något blir synligt för oss när olika växter mognar till skörd vid olika tidpunkter. En igenkänning, ja vi känner igen den spirande glädjen när ett barn föds eller den stilla förtröstan i begravningsritualens ord: ”av jord är du kommen”.

 

Nu är det tid att ingå, att vara som tjänaren, söka det vi inte sett, söka det ”rike” där allting ingår. Som Gunnar Ekelöf skriver ”Genom att verkligen följa/ med vad man har verkligt / kommer man dit…”

 

Bön: Gud hjälp oss att släppa vår rädsla och ingå i din kärlek som omfattar allt och alla.

 

 

 

 

 

vecka 37 2019

”…älska era fiender och be för dem som förföljer er…” Matt 5: 38-48

Efter första världskriget och de stora kontinentala och religiösa imperiernas fall växte nationalismen som ideal fram:  en homogen befolkning utifrån etniska och språkliga kriterier. I praktiken ledde detta till massdeportationer. Den nationalistiska tanken om en stat med en självbestämmande homogen befolkning resulterade i att 24 miljoner människor från minoritetsgrupper blev utan hemvist i det nya Europa. Från denna praktik var steget inte långt till förintelsens ofattbara grymheter. I juli 1942 skriver Etty Hillesum i sin dagbok ”… man måste skaffa plats för vissheten att det är fråga om vår undergång, vår förintelse, om den saken behöver man inte längre göra sig några illusioner. Det är vår totala förintelse som är målet, det måste vi inse…”

I vår tid växer sig på nytt misstron mot flyktingen/den andre allt starkare i land efter land. Medan gränskontroller och invandringspolitik skärps ökar antalet människor på flykt: I dag är mer än 60 miljoner människor flyktingar. När treåriga Alan Kurdis kropp för några år sedan hittades på stranden ändrades människors upplevelse av flyktingströmmen som något hotfullt och ersattes av medkänsla med de desperata människor som flyr undan krig och förtryck. Men nu försöker åter vissa politiker och media utmåla flyktingar som ett hot. ”Istället för ett volymmål för fortsatt årlig invandring, borde kanske Sverige sätta ett mål för årlig återvandring”skrev en av våra rikstidningars ledarskribenter på Twitter. Samtidigt rapporterar UNHCR att fler människor än tidigare dör i desperata försök att ta sig över medelhavet. Förra året dog sex personer om dagen i detta ”dödens hav i brist på lagliga vägar att nå Europa. Sex personer varje dag!

Jag växte upp i ett land fullt med framtidstro och sociala ambitioner att låta alla ingå i en samhällsgemenskap. Först polacker, sedan italienare, greker, jugoslaver och till sist även amerikanska vapenvägrare. Människornas nationalitet växlade utifrån konflikthärdarna i världen. Även socialt utsatta barn inom landet innefattades av vårt solidaritetstänkande och ”Skå-Gustav” förändrade bemötandet av dem med sin bok ”Det sociala arvet”. Där beskrev han en alternativ behandling för socialt skadade barn där det viktigaste var att barnen möttes med kärlek och respekt. Hela detta perspektiv med solidaritet som honnörsord har nu växlats mot krav på stängda gränser.

Hatretorik och krav på en homogen befolkning har åter vuxit sig stark i Europa. Förra gången slutade det med en monumental katastrof i mänsklighetens historia. Men vi har ännu tid att hindra hat och rädsla från att styra vårt samhällsklimat. Det finns utrymme att följa Jesus uppmaning: ”Ge åt dem som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig”och ”älska era fiender och bed för dem som förföljer er”.

 

Bön: Gud hjälp oss att besinna oss och älska de värnlösa så som du älskar det värnlösa i oss.

Bibelmeditation vecka 36 2019

”…Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladdes…”Luk 13;10-17

I alla religioner finns det påbud som människor anser vara del av den uppenbarelse som gör Gud känd för människor. Rabbinernas skrifttolkning avgjorde på Jesu tid var gränsen enligt uppenbarelsen gick, för handlingar som kunde utföras på sabbaten. Jesus botade en kvinna på sabbaten och synagogföreståndaren klagade: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten”. Synagogföreståndaren tänkte enligt traditionen att frågan om botandet hörde till kategorin icke tillåtet arbete. Jesus svarade att om det ansågs tillåtet att ge oxen eller åsnan vatten även om det var sabbat, skulle det då inte vara rätt att bota en kvinna som varit bunden i sin sjukdom i arton år? Den självklara rättskänslan i detta påpekande fick synagogföreståndaren att skämmas.

För Jesus fanns det ett handlingsutrymme vid sidan av den gudomliga uppenbarade rätten. Senare skulle Thomas av Aquino, en av kristendomens mest inflytelserika teologer, hävda att gott och ont/rätt och fel är objektiva kategorier som är gripbara för det mänskliga förnuftet, även utan stöd från gudomliga uppenbarelser. Då formulerades en etik som inte bara kunde tillämpas av de troende utan omfattade alla människor, troende som icke troende. Som det formuleras i den Katolska kyrkans katekes: ”Den naturliga rätten som finns i varje människas hjärta har stiftats av förnuftet och är universell till sina föreskrifter och omfattar alla människor…”Kanske var detta embryot till det som sedan kom att bli en sekulär stat och som skulle bli den sekulära statens adelsmärke, att garantera allamedborgare, oavsett religion, samma medborgerliga och politiska rättigheter.

I den islamiska rättstraditionen saknas en sådan rättslig urkund för att behandla icke-troende på samma villkor som troende. Därför kan den islamiska rättstraditionen inte behandla ”den andre” i termer av jämlikhet utan endast i termer av ”olikhet och åtskillnad”. Detta avspeglas i begreppen ”dhimmi”och ”millet”, som omfattar kristna och judar och innebär att de inte har samma rättsliga status eller medborgerliga rättigheter som en muslim. I det tidiga islam utspelades en kraftmätning mellan de bokstavstroende hadith-lärda och de som inspirerade av grekisk filosofi som hävdade att vad som är ”ont” och ”gott” är tillgängligt för det sunda förnuftet. Avgörande blev tron att tillgången till sanningen endast finns i Koranen så som den dikterades för profeten och alltså var till de bokstavstroendes fördel.

Ännu i vår tid avspeglas dessa olika förhållningssätt i den politiska utvecklingen i världen. I den västliga världen där kristendomen haft hegemoni har den sekulära staten med demokrati och en allmänrättslig tradition utvecklats med naturrätten och mänskliga rättigheter som grund medan det i stater med islamsk dominans är sharialagar som färgar den rättsliga jurisdiktionen. Men den sekulära statens utveckling i västvärlden är dock inte självklar – i vår tid ifrågasätts den. Fundamentalismen i den kristna traditionen har vunnit många anhängare som ifrågasatt både Darwins utvecklingslära och den historiskt kritiska bibeltolkningen och ger stöd åt en politisk utveckling som styrs av deras värderingar på bekostnad av en universell rättsordning. I en tid som kräver global samordning och gemensam handling över religions- och klassgränser behöver vi ta till vara traditionen av en universell rättsordning som kan förena mänskligheten till gemensam handling.

 

Bön: Gud, förena oss över alla gränser och ge oss nåd att upptäcka din vilja i skapelsens djup.

vecka 35 2019

”…`Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag´. Han svarade: `Nej det vill jag inte´, men sedan ångrade han sig och gick…”Matt. 21: 28-31

Jesus berättade ofta liknelser där poängen är kritik av religiöst beteende som tjänar till socialt förtryck eller undertryckande av kvinnor. Hans berättelser ingick i en profetisk tradition där samhällets religiösa och politiska ledarskap ställdes till ansvar för orättvisor och missförhållanden. Han ifrågasatte ofta den brist på självkritik som hans samtida överstepräster och skriftlärde visade upp i sin tolkning av Guds vilja. Jesus ställde de religiösa påbuden som traditionen hade byggt upp mot de orättvisor och maktstrukturer som formade villkoren för människornas vardagsliv. ”Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka…”Det religiösa uttrycket är inte viktigt utan vad vi gör mot ”dessa våra minsta”. Det är inte vad vi säger som är viktigt utan vad vi gör. Sonen svarade: ”Nej det vill jag inte, men sedan ångrade han sig och gick.”

 

När Jesus talar om ”vingården” är det ett uttryck för platsen där livet förvaltas. Det är inte en religiös avgränsning, där en intellektuell tolkning av livet skall läras in och traderas, utan en plats för livet självt. Det innebär inte nödvändigtvis att förkasta den religiösa tron men ifrågasätter den tro som utspelar sig utanför den materiella världens villkor. Kärnan i liknelsen om vingården och dess arbetare är en berättelse om jorden och människan med fokus på vårt sätt att förvalta den värld vi lever i. Tillämpad på vår samtid sätter det vår civilisations påverkan av klimatet i fokus. När planeten är på väg att förtäras av klimatförändringar kräver den geopolitiska framtidsutsikten förändringar av vår livsstil för att vi människor ska överleva. Då får inte vår tro på Gud innebära ett inåtvänt självutforskande som avleder uppmärksamheten från det som sker ”utanför fönstret”.

När vi söker meningen med våra liv och möter Gud i den materiella världen kan det ta sig olika uttryck. En sådan vision gestaltade mystikern och vetenskapsmannen Teilhard de Chardins med en typ av kosmisk utopism, där Gud eller universum har en högre plan. I denna vision utgör den mörka sidan av människans förhållande till naturen bara en övergående fas. Men detta förutbestämda öde ger upphov till samma existentiella defaitism som när vetenskapsteoretikern Donna Haraway liknar människan vid kompostmaterial som återgår till kosmiskt stoff sedan denna epok löpt ut. I båda dessa visioner saknar människans handlingar en avgörande betydelse.

Men Jesus berättelse om vingården tilldelar människan ett eget ansvar som ger en djupare mening med vår tid på jorden. Det är en berättelse om mänskligheten som Guds medarbetare i en pågående skapelseprocess. Denna människosyn kan bana väg för en bredare och vidare historiesyn – en historiefilosofi för ett antropos som är något mer än summan av alla människor. I denna vår historiska epok är det inte förvånande att religionens grundfrågor på nytt aktualiseras: uppkomstens gåta, människans plats på jorden och meningen med våra liv.

Kyrkofadern Irenaeus som levde på 100-talet e.Kr menade att människan som art befinner sig i en tillblivelseprocess där hon skall utvecklas till ansvarig varelse, och bli kapabel att välja det goda. Människans val har blivit en överlevnadsfråga för mänskligheten och hon har svarat ”nej, det vill jag inte”, men har nu möjlighet att ångra sig så att vi förenas i ett fördjupat ansvar för planeten jorden.

Bön: Gud låt oss bli dina medarbetare och ta ett fördjupat ansvar för vår planet. Amen

1 4 5 6 7 8 36