Sjukhuskyrkan

Med sjukhuskyrkan avses det arbete som de kristna församlingarna tillsammans utför på sjukhusen i Sverige genom anställda och frivilliga. Sjukhuskyrkan framträder i första hand lokalt som en församlingarnas gemensamma angelägenhet och är inte någon särskild “kyrka”.

Det finns en sjukhuskyrka på i stort sett varje sjukhus i Sverige. Av medarbetarna i sjukhuskyrkan kommer de flesta från Svenska kyrkan. Cirka 45 sjukhuspastorer på ungefär lika många orter kommer från FSR:s medlemssamfund och cirka sex medarbetare från Katolska kyrkan. Totalt arbetar cirka 350 personer inom sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Sjukhuspastorerna är anställda lokalt, av de frikyrkor i ett sjukhus upptagningsområde som understödjer sjukhuskyrkans arbete. Frikyrkorna, liksom Katolska kyrkan och i den mån det finns ortodoxa medarbetare i sjukhuskyrkan, uppbär statsbidrag för tjänsterna inom sjukhuskyrkan. Bidragen förmedlas genom Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST). Idag täcks cirka en fjärdedel av kostnaderna för sjukhuspastorstjänsterna av bidragen. Resterande del av kostnaden ansvarar de lokala församlingarna får att bära upp.

Sveriges Frikyrkosamråds kommitté för andlig vård inom sjukvården (KAVIS), koordinerar den frikyrkliga delen av sjukhuskyrkans arbete.

Sjukhuskyrkans hemsida – klicka här:

Sjukhuskyrkan