Hjälp till en ny regering

Oavsett valresultatet kommer en ny regering – sådan den nu blir – att ha många problem att ta itu med: klimatförändringarna, frågor om rika och fattiga, Sveriges roll i det internationella samfundet, miljöfrågorna – några exempel bland många. I en serie föreläsningar vill vi belysa och presentera möjliga vägar och förslag till politik för en bättre framtid. (Angivna mål syftar på Agenda 2030)

Entré: 40:-/gång, 280:-/hela serien

 

1. Är global rättvisepolitik möjlig?

To 20 sept 19.00 i Missionskyrkan

I princip gäller riksdagens beslut om Politik för Global Utveckling (PGU) alla politiska områden, men hur är det i praktiken? Lever svensk politik upp till principen? Georg Andrén, direktor för biståndsorganisationen Diakonia, är kritisk och har förslag hur den bättre skulle kunna förverkligas.

(Mål 17)

2. Ett annat rike

To 4 okt 19.00 i Missionskyrkan

Majoritetskultur behöver motstånd. Tänk om vapen och bruk av våld inte alls ger den trygghet vi söker! Tänk om realisterna är de som förespråkar ickevåld! Med hänvisning till att Jesus konsekvent vägrade att ta till våld pläderar fredsaktivisten och författaren Annika Spalde för användning av  ickevåld som en motkultur i dagens samhälle. Ickevåld är aktivt, kreativt och framgångsrikt. (Mål 16). Medarrangör: Kristna Fredsrörelsen

3. Svensk säkerhetspolitik för fred

To 11 okt 19.00 i Missionskyrkan

Säkerhetspolitik är mycket mer än försvarspolitik. Ändå tillåts den senare dominera medierna.Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring, analyserar debatten och presenterar fredspolitikens fyra pelare: 1/ Förebygga väpnad konflikt, 2/ Främja dialog, samarbete och medling, 3/ Begränsa tillgången på vapen, 4/ Klargöra den svenska försvarsmaktens roll (Mål 16)

4. Aldrig mera krig!?!

To 18 okt 19.00 i Missionskyrkan

Peter Wallensteen, fredsforskare och seniorprofessor, erinrar om att i november är det 100 år sen första världskriget tog slut. Det startade i stor entusiasm på båda sidor och slutade i tragedi för båda parter – även för ”segrarna”. Och freden i Versailles – blev den språngbrädan för nazismen och upptakten till andra världskriget? Har vi blivit klokare nu? (Mål 16)

5. Ingen fattigdom 2030 – bara en vacker dröm?

To 25 okt 19.00i Missionskyrkan

Ett av millenniemålen var att halvera fattigdomen i världen till 2015, och det lyckades! Ambitionen har nu höjts, men är den realistisk – ens i Sverige?Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, diskuterar vilka åtgärder som behöver vidtas för att målet ska kunna förverkligas. (Mål 1)

6. Fred i religionens namn

To 1 nov 19.00 i Missionskyrkan

Alltsen 30-åriga krigets dagar finns det en utbredd föreställning, att religiösa konflikter är en viktig orsak till många krig. Stämmer det? De stora världsreligionerna betonar ju snarare vikten av omsorg om och kärlek till medmänniskorna. Religionshistorikern Kenneth Ritzén klarlägger myter och fakta i frågan. (Mål 16)

7. God Jord

To 8 nov 19.00 i Missionskyrkan

Politikerna börjar äntligen ta klimatförändringarna och miljöproblemen på det allvar dessa förtjänar. I ett demokratiskt samhälle måste de dock ha stöd och förståelse hos folket för de åtgärder som kan bli nödvändiga. Lennart Renöfält, som länge arbetat med dessa frågor inom Equmeniakyrkan och Kyrkornas Världsråd, delar med sig av sina erfarenheter. (Mål 13)

8. Rädda klimatet!

To 22 nov 19.00 i Missionskyrkan

2017 släpptes det ut mer koldioxid än någonsin, medan vi drastiskt behöver minska dem snabbt. Det går om vi vill, och politikerna vågar. Det hävdar Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, i boken ”Klimatförändringarna och omställningen”. Jämför med en krigssituation! Mänsklighetens framtid står på spel. (Mål 13)

9. Politik för ett hållbart Sverige

To 29 nov 19.00 i Missionskyrkan

Alla politiker – med få undantag – talar om vikten att skapa ett mer uthålligt samhälle, som inte är så sårbart, som tål påfrestningar. Ett samhälle där inte bakslag och katastrofer främst drabbar de redan utsatta och svaga grupperna. Vilka politiska beslut behöver då tas, vilka åtgärder måste vidtas? Mycket radikalare än hittills enligt Anders Wijkman– med omfattande erfarenhet av politik både i Sverige och EU och numera bl a ordförande i Romklubben. (Mål 1- 17)

10. Den sociala nöden 2018

To 6 dec 19.00 i Missionskyrkan

Hur ser den ut? Vilka frågor är i topp? Existentiell ohälsa, klimatförändringar, bostadsbrist, fattigdom? Anna Ardin, diakon och utredare, söker klarlägga hur en politisk och profetisk diakoni skulle kunna se ut i ett förändrat samhälle. (Mål 3, 6 och 10)

11. Vad har Lucia med mäns våld mot kvinnor att göra?

To 13 dec 19.00 i Missionskyrkan

Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor, som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor, måste förändras. UIla Albért, pastor inom Equmeniakyrkan, numera verksam inom Nationellt Center för Kvinnofrid, Uppsala Universitet, om kampen för jämställdhet. (Mål 5)