vecka 16 2018

 

 

”…Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, Herren…” Jesaja 54:7-10

Den bibliska berättelsen handlar om människans kamp mellan tro och förtvivlan, hopp och misströstan. En tolkning av historien som en djup och fortsatt dialog mellan Gud och människa, en verklighet som vi än i dag kan realisera i dialog med den materia och den historia vars villkor vi delar.

 

Vi har i den kristna traditionen talat om denna kamp med utgångspunkt i en dualistisk värld uppdelad i materia och andlighet, ett synsätt som vi ärvde från den platonska filosofin. Bibelns budskap har då tolkats antingen i ”profetiska” termer: som hoppet om en kommande fulländning av skapelsen, eller i ”apokalyptiska” termer: som en världsundergång där vi rycks upp till en ny andlig verklighet. Men både den ”profetiska” tron och den ”apokalyptiska” upphävs när Gud blir människa och dör på korset. Uppmärksamheten förskjuts då från slutfasen i en linjär historiesyn till en i nuet skapande Gud. Kristendomens centrala budskap upplöser alltså den dualistiska världstolkningen.  Utan materia kan människan inte leva men den som lever endast med materia är inte människa. Andlighet är en fördjupad förståelse av materiens komplexitet och tidsperspektivet är inte längre centralt.

 

Min kristna tro vägrar att tolka människans historia med hjälp av en dualism som betraktas som slutgiltig. Vi lever i skärningspunkten mellan ”ett kort ögonblick övergav jag dig” och ”i stor kärlek tar jag dig åter”, mellan tron att ”det är fullbordat” och ”ännu inte”. Vi lever i den skärningspunkt som gestaltas på korset mellan ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig” och ”jag är uppståndelsen och livet”. När Dietrich Bonhoeffer poängterar att det kristna livet inte innebär att vara religiös på något bestämt sätt utan att vara människa, så upphäver han uppdelningen mellan andligt och materiellt. ”Det är ej en religiös akt, som gör en kristen, utan del i Guds lidande inom det jordiska livets ram.”

 

Det är samma situation som profeten Jesaja upplevde i sin samtid. Mot korrupta kungars benägenhet, att söka gudomlig auktoritet åt sitt eget maktutövande, åberopar profeten Jesaja en Gud vars makt och rättvisa aldrig låter sig inskränkas till rådande mänskliga ordningar. Snarare framträder skapelsen som Guds och människans gemensamma verk som gör det möjligt att tro på att denna historiska verklighet kunde vara annorlunda. En tro på att förtryck kan upphävas, på att det är värt att göra motstånd.

 

För Jesaja var alternativet tro på Guds rättvisa. ”Den som har tro förhastar sig inte” säger Jesaja, med uppmaning till ett tålmodigt profetiskt motstånd mot världslig maktfullkomlighet. Att söka rättvisa sker alltid i konkreta materiella situationer och utifrån de förtrycktas perspektiv, som när Gud kallade Jesaja: ”Han har sänt mig, att framföra glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för fångna, befrielse för de fjättrade.”

 

Bön: Gud lär oss att lita mer på makten i din rättvisa  än på stormakternas vapenallianser. Amen.