Vecka 32, 2012

relief_c350Vecka 32, 2012

Jesus sade: �Det blir som n�r en man skulle resa bort och kallade till sig sina tj�nare och l�t dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre tv�, den tredje en, �t var och en efter hans f�rm�ga. Sedan reste han d�rifr�n… ” 
Matt 25:14-30

Veckans reflex
Jesus ber�ttar en drastisk historia som slutar med att egendomens �gare i ber�ttelsen ber den f�rsiktige och r�dde f�rvaltaren att dra �t helvete, ja �tminstone placerar honom i m�rkret d�r ute d�r man skall gr�ta och sk�ra t�nder. Om det h�r var en ber�ttelse som handlade om Gud skulle den vara f�rf�rlig. I centrum f�r ber�ttelsen st�r inte egendomens f�rvaltare, han har ju rest bort, utan n�gra tj�nare som ska f�rvalta egendomen. Den tj�nare som uppr�r Jesus mest �r den passive och r�dde tj�naren som inte v�gar ta risker i sitt f�rvaltarskap.

Nog kan det k�nnas som om �egendomens �gare� har rest h�rifr�n och tj�narna som skulle f�rvalta egendomen har gr�vt ned sin talent i jorden. I en v�rld, rikare och resursstarkare �n n�gonsin, som skulle kunna vara en plats d�r alla lever ett dr�gligt och v�rdigt liv, har vi skapat en eskalerande global kris. En kris d�r marknaden fr�ntar miljontals m�nniskor deras m�jlighet att f�rs�rja sig och d�r politikerna tiger om �kande fattigdom och oj�mlikhet som bryter ned v�ra samh�llen i konflikter och krig. En medelklass som ser v�lf�rden �del�ggas samlas p� Sygmatorget i At�n, i Paris f�rorter och p� Tharirtorget i Kairo och en maktl�s oro sprider sig fr�n Puerta Sol-platsen i Madrid till Tottenham. En social och ekologisk kris som hotar hela m�nniskans livsmilj� utmanar till ansvarstagande.

I kyrkans tradition, alltifr�n den f�rsta f�rsamlingen som hade allting gemensamt och delade ut �t alla efter vars och ens behov till Andra Vatikankonciliet och Kyrkornas V�rldsr�ds konferens i Uppsala d�r ansvaret f�r strukturerna i v�rldens ekonomiska system uppm�rksammades och infogades i f�rvaltarskapstanken, har ansvaret f�r naturen och m�nniskan varit en central uppgift. Om vi som kristen kyrka inte ska identifieras med den r�dde tj�naren som �drog sig Jesus vrede r�cker det inte med att begr�ta sv�ltkatastrofer och koldioxidutsl�pp, skogssk�vling och livsmedelsbrist utan att st�lla den ekonomiska eliten till svars. S� l�nge finanskapitalet l�mnas oreglerat kommer varje politiker och varje regering att vara bakbunden av marknadens diktat d�r viljan till omv�ndelse saknas. Vad kan en tj�nare i detta klimat g�ra? N�r kvinnor�ttsr�relsen b�rjade formera sig var det studiecirklar och kunskap f�renat med konkreta f�rslag till f�r�ndring som br�t upp den manliga dominansen och �ppnade d�rren mot f�r�ndring. Kan kyrkan bli en v�rldsvid kunskaps och studiegemenskap som blottl�gger krisernas orsaker och effekter? Kan vi bli en medveten f�r�ndringskraft en omst�llningsr�relse f�r ett nytt samh�lle? Kan vi bli en tj�nare �t egendomens Herre som or�dda och sj�lvuppoffrande v�gar s�ka sanningen? 

B�n
Herre, medan vi letar efter v�r nedgr�vda talent samlar bina in honung och Higgs partikel binder samman universum, i tr�dg�rden mognar fr�s�dden till sk�rd och din skapande kraft stryker �ver universum sin barmh�rtiga n�rvaro. Giv oss mod att vara dina tj�nare i v�rldens h�ndelser.
Amen