Vecka 33, 2012

relief_c350Vecka 33, 2012

Nu har Gud uppenbarat en r�ttf�rdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om � en r�ttf�rdighet fr�n Gud genom tron p� Jesus Kristus, f�r alla dem som tror. ” 
Rom 3:21-28

Veckans reflex
Hyckleri framkallar allm�nhetens f�rd�mande och �r grogrund f�r mediadrev vare sig det g�ller restaurangnotor eller sexuella �vertramp. Hyckleri handlar om att vilseleda andra med avseende p� ens egentliga motiv eller moraliska principer. Att vi som flockas runt mediadrevet och v�ra flitiga akt�rer som sl�par fram de skyldiga till schavotten kan vara sykofanter, som f�r egen vinnings skull s�tter rubrikerna p� andras felsteg, �r inget vi bet�nker. Inte heller vill vi se att det finns ett viss m�tt av hyckleri i dagens offentliga debatt d�r alla egennyttiga f�rslag m�ste framst�llas som om de r�rde allm�nintresset.

Mediadrevet f�rlitar sig p� att allm�nheten k�nner till b�de de skrivna och de oskrivna lagarna, v�l medvetna om att domen �r lika definitiv oavsett vilka lagar som �verskrids. Om det finns lagbrott mot skrivna och oskrivna lagar s� finns det ocks� skrivna och oskrivna lagar. V�ra domar �ver hyckleriet g�r oss inte r�ttf�rdiga men skvallrar om att vi �r medvetna om lagens krav och i fruktan f�r domarna s�ker r�ttf�rdigg�ra v�ra handlingar genom motiv som rimmar med lagen. 

Nu talar evangelierna om en r�ttf�rdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. Det betyder inte att all lag f�rklaras ogiltig men att drivkraften blir en annan �n r�dsla f�r domen och att lagens inneh�ll inte blir statisk. P� samma s�tt som Guds skapelseverk inte skedde �i b�rjan� utan p�g�r �nnu alltj�mt, s� �r �lagen� inte en g�ng f�r alla given utan en r�rlig storhet under st�ndig ompr�vning. 

Guds skapande lag fullkomnas i k�rleken till den andre och har sin rot i den k�rlek som avsl�jas i Jesu liv. Det �r en k�rlek som drabbar oss med uppr�ttelse och ger oss frihet att handla i solidaritet med dem som beh�ver oss. Denna skapande k�rlek �r verksam l�ngt bortom lagens krav och domar. Den f�rverkligas n�r den skottskadade ton�rspojken i krigets Syrien b�rs bort till s�kerhet av en bror som riskerar sitt liv i spontan osj�lvisk k�rlek, n�r jordb�vningsdrabbade i El Salvadors fattigaste omr�den hj�lper varandra att �verleva eller n�r m�drarna i Gaza tr�star sina barn under of�ruts�gbara bombraider. Denna spontana k�rlek bland de mest utsatta kan ge oss en aning om vad lagens fullbordan �r. Denna k�rlek �r inte hycklande och sj�lvisk, den �r n�d. En n�d f�dd i k�rlek. De spontana, suver�na livsyttringarna, dessa som bem�ktigar sig m�nniskan utan hennes beslut, barmh�rtigheten, k�rleken, tilliten som f�rnimmer den andres sorg som vore det hens egen. Dessa livsyttringar kan hj�lpa oss att ana den r�ttf�rdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om.

B�n
Gud, du alla m�nniskors Gud, l�t mina vardagshandlingar vara ett st�d f�r n�gon. Du som ser och k�nner det n�tverk av osynlig gemenskap som sluter oss samman, modl�sa och tappra, tr�tta och starka, �lskade och o�nskade, l�r oss ta emot varandras k�rlek som tecken p� det hopp som du skapat i v�rlden. 
Amen