Vecka 47, 2012

relief_c350Vecka 47, 2012

�… Han skall st�lla f�ren till h�ger om sig och getterna till v�nster. Sedan skall kungen s�ga till dem som st�r till h�ger: �kom ni som har f�tt min faders v�lsignelse, och �verta det rike som har v�ntat er sedan v�rldens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att �ta, jag var t�rstig och ni gav mig att dricka, jag var heml�s och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kl�der, jag var sjuk och ni s�g till mig, jag satt i f�ngelse och ni bes�kte mig`… 
Matt 25:31-46.

Veckans reflex

N�r Jesus talar om getter och f�r s� �r det inte f�r att utpeka n�gra som r�ttf�rdiga och andra som f�rd�mda. Det �r inte en utbetalning fr�n l�nekuvertet i f�rh�llande till hur vi klarat ackordet som �r po�ngen, �ven om traditionen ibland har �nskat l�sa orden just s�. Ist�llet �r Jesus ord en invit att delta i en process inom vilken vi kan uppleva v�rt liv som en del av Guds handlingar i v�rlden. V�rt liv och v�ra kunskaper om Gud v�xer d� fram i en f�rening med en n�rvarande Gud, en medvandrare i en skapande process snarare �n �sk�dare. V�rt fr�mlingskap och v�r r�dvilla ensamhet f�rbyts till en �ppen v�g som r�r sig fram�t i historien och �ppnar framtiden. Ett hopp mot hoppl�sheten i historiens or�ttvisor. Det �r ur denna upplevelse som vi kan erfara att k�rlek �r den yttersta meningen i v�r existens, ett hopp mot hoppl�shet. �… det rike som har v�ntat er sedan v�rldens skapelse.�

Nu �r detta hopp inte n�gon inomkyrklig angel�genhet. Att vara med i den process som profeten Jesaja talar om, i en av doms�ndagens texter, som skapandet av en ny jord, �r ingen process f�r n�gra enskilda idealister. Den r�relse som ska uppr�tta de fattiga och m�tta de hungrande m�ste vara sammansatt av s�v�l vetenskapligt kunniga som politiskt engagerade medarbetare. Nu handlar det om att f�r�ndra villkoren i den globala f�rdelningen av jordens rikedomar och alla �r kallade att delta med sin erfarenhet och kunskap. Det �r en process som kyrkan och teologin inte f�r eller kan st�lla sig utanf�r. 

Det g�r inte att ut�va ett kritiskt och sj�lvkritiskt arbete utan ett gr�ns�verskridande engagemang i en �msesidig respekt f�r varandras kunskapsk�llor. N�r teologer och naturvetare finner varandra i en kamp f�r jordens �verlevnad drivs de av en djup och �vertygande k�nsla av att �ga samma v�rdnad f�r naturen som naturens egen rikedom f�rmedlar till dem. Nu handlar det inte l�ngre enbart om en f�rklaring av klimatf�r�ndringarnas orsaker. Nu g�ller inbjudan ett deltagande i processen f�r att stoppa en p�g�ende klimatf�r�ndring som hotar m�nniskans �verlevnad. I denna kamp beh�ver vi skapa nya allianser: mellan olika religioner och mellan olika naturvetenskapliga, teknologiska och humanistiska kunskapsk�llor. Nya handlingsm�nster och nya identiteter utmanar v�r r�dsla. Kanske Dag Hammarskj�lds ord kan leda oss r�tt: �Pr�va icke vart varje ditt steg f�r dig: endast den som ser l�ngt hittar r�tt.� 

B�n

Vi ber dig skapelsens Herre att v�cka v�r v�rdnad inf�r naturens rikedom och att �ppna v�ra sinnen s� att vi kan se tillr�ckligt l�ngt f�r att uppt�cka det nya rike som har v�ntat oss sedan v�rldens skapelse.  
Amen.