Vecka 8, 2013

relief_c350Vecka 8, 2013

�… Den som f�r litet f�rl�tet visar liten k�rlek.� Och han sade till henne: �Dina synder �r f�rl�tna.� De andra vid bordet sade d� f�r sig sj�lva: �Vem �r han som till och med f�rl�ter synder?� Men Jesus sade till kvinnan: �Din tro har hj�lpt dig. G� i frid�  
Luk 7:36 � 8:3

Veckans reflex

Det �r �de andra vid bordet� som har r�tt. De har Guds lag p� sin sida. Oavsett om de var bokstavstroende eller tolkade lagen med andra kriterier s� br�t Jesus sj�lv mot lagen. N�r Jesus meddelar kvinnan att hennes synder �r f�rl�tna �r det enligt deras syns�tt en h�delse mot Gud. De andra runt bordet feltolkade inte lagen men ifr�gasatte Jesus trov�rdighet som l�rare. Hur l�ngt de �n gick tillbaka i den klassiska profetismens tradition s� hittar de inget exempel p� n�gon som visar s� anst�tlig sj�lvst�ndighet till lagens best�mmelser att den v�gar s�ga �Dina synder �r f�rl�tna�.

Ofta betraktas de med st�rre respekt som h�vdar en bokstavstrogen relation till �Guds ord�. De som med citat fr�n gamla testamentet kr�nker homosexuella f�r till exempel i stora delar av den kristna kyrkan forts�tta med sina excesser utan att bli motsagda. Bokstavstroheten �r f�r de bokstavstroende en st�rre auktoritet �n Jesus eget f�rh�llningss�tt till gamla testamentets skrifter.
Nu �r det inte bara en bokstavstrogen l�sning av lagen som Jesus bryter upp n�r han s�ger �dina synder �r f�rl�tna� utan det �r ocks� gamla testamentets f�rkunnelse om h�mnd och v�ld. N�r Jesus citerar gamla testamentet, t.ex. i Nasaret n�r han f�r en text ur Jesaja framlagd f�r sig, stryker han raderna om h�mnd. Hans evangelium �r l�kedom och inte h�mnd eller straff.

Guds ord �r inte en statisk text eller en h�mnd utifr�n en given lag. Guds ord kan vi h�ra inifr�n som spontan k�rlek utan tv�ng. I Kristus fullkomnas lagen och m�nniskan som guds avbild. Guds k�rleksfulla n�rvaro framtr�der. D�rf�r �r lagen stum inf�r Kristus och den i skuld och vrede f�rvridna m�nniskan befrias till handling i en f�rsonad v�rld. 

Nya testamentet talar om Gud i den gemensamma erfarenheten. En Gud som befriar metaforerna fr�n deras underordning, till att g�lla den egentliga inneb�rden. Gud beh�ver inte l�ngre tala till oss genom bilder utan talar inifr�n v�r gemensamma erfarenhet. Han talar till oss som n�rvarande i den materia som med sin outs�gliga rikedom rymmer en verklighet vi inte kan formulera med lagar och ord. En verklighet som m�ter oss n�r vi i tro str�cker oss ut i v�rlden. Den Gud som m�ter oss med f�rl�telse och uppr�ttelse viskar in i v�r os�kerhet och v�r ifr�gasatta identitet: �Din tro har hj�lpt dig. G� i frid.� 

B�n

Herre, inf�r ditt ansikte har jag funnit den enda platsen d�r allt stillnar och jag inte l�ngre blir otydlig inf�r mig sj�lv. D�rf�r tackar jag dig f�r min �teruppr�ttade identitet som mottagare av din k�rlek.. 
Amen.