Församlingen

Missionskyrkan

 • är en plats för gudstjänster och andakter
 • har rum för församlingens barn- och ungdomsarbete, som även bedrivs på Enebygården, på läger etc.
 • är ett studiecentrum med plats för samtalskvällar, studiecirklar, föreläsningar, konferenser och kurser
 • är med sitt kafé ett öppet hus och en samlingspunkt för enskilda och grupper
 • är ett centrum i musikvärlden, bl. a. med replokaler, konserter av olika ensembler och körer
 • utgör i dag en naturlig del av Uppsalas kulturliv.
 • Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Här kan du också få stöd, när vardagen krisar eller du har svårt att se mening i det som sker. Kyrkan erbjuder förkunnelse, själavård och bikt samt barnvälsignelse, dop, konfirmation, vigsel – oavsett sexuell läggning – samt begravning. Du behöver inte vara medlem för att anlita Missionskyrkan.

Missionskyrkan i Uppsala vill vara en öppen kyrka, där alla som vill kan delta. Hör finner du – förutom gudstjänster – kulturträffar, musik, körer, internationellt arbete, pensionärsträffar, barnverksamhet, dagkollo, bibelsamtal, diakonala stödgrupper, möjligheter till praktiska insatser och många andra aktiviteter. Att delta i Missionskyrkans verksamhet innebär att vara del av en gemenskap, som utifrån berättelsen om Jesus Kristus

 • söker tolka människors liv och vår värld
 • vill uttrycka sin tro på kärlekens möjligheter
 • önskar erbjuda människor möjligheter att verka för Guds rike.
 • Att tillhöra Uppsala Missionsförsamling innebär att man delar en gemenskap, som har sin grund i tron på Gud.
 • Missionsförsamlingen i Uppsala
  grundades 1870. Den nuvarande Missionskyrkan invigdes 1:a advent 1983. För konsten i fonden – reliefen Att födas på nytt och muralmålningen Livets träd – liksom kampanilens form svarar konstnären Olof Hellström. Kyrkorummets och kryptans bibelbilder har utförts av Margareta Södersten-Johansson. Orgeln har byggts av Nils-Olof Berg, Nye, och togs i bruk i maj 1985.

Missionskyrkan är en folkrörelse med starkt lekmannainslag. Församlingens styrelse utses av församlingsmedlemmarna. Medlemskapet bygger på den enskildes beslut.

Uppsala Missionsförsamling är idag en del av Equmeniakyrkan, bildad 2011 av Metodistkyrkan i Sverige (1858), Svenska Baptistsamfundet (1857) och Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet, 1878), som Uppsala Missionsförsamling tillhört.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida, internationella kyrkan och har nåra relationer till den Baptistiska världsalliansen (BWA), den internationella metodistiska kyrkan (UMC) samt de reformerta kyrkorna i världen (WCRC). Kyrkan är en aktiv medlem i Kyrkornas Världsråd (WCC), som samlar en stor del av världens kristenhet liksom i den Europeiska Kyrkokonferensen (KEK) och i en internationell gemenskap mellan fria evangeliska kyrkor (IFFEC). Den samarbetar vidare med kyrkor i Afrika, Asien, Sydamerika och flera europeiska länder.

Ungdomsarbetet bedrivs av Equmenia Uppsala, som tillhör Equmenia, Equmeniakyrkans ungdomsorganisation. Pastorer utbildas vid Teologiska Högskolan i Stockholm och diakoner på Bromma folkhögskola.

Equmeniakyrkan har en nationell ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. Pingstdagen 2022 tecknade också Uppsala Missionsförsamling en lokal överenskommelse med Helga Trefaldighets församling. De två församlingarna har ett historiskt förflutet tillsammans och en aktivt konkret samarbete idag, bland annat genom Universitetskyrkan.

Vill du veta mer, surfa runt på denna hemsida eller tag kontakt med pastor, tel 10 00 66, eller diakon, tel 10 00 36 eller via Missionskyrkans reception, tel 10 00 35. Där kan du också lämna namn och övriga uppgifter, om du vill bli kontaktad.

Månadsbladet
Församlingens månadsblad utkommer fyra gånger per år. Alla nummer av Månadsbladet från 2009 finns digitalt.
Vill du få församlingsbladet hemsänt, skriv till Månadsbladet.

Stadgar och församlingsordning för Uppsala missionsförsamling

Läs stadgar och/eller församlingsordning genom att klicka på deras rubriker!
Uppsala missionsförsamling stadgar – uppdaterade 2023-06-11
Uppsala missionsförsamlings församlingsordning