Vecka 06, 2012

relief_c350Vecka 006,2012

�Ni har f�tt g�van att l�ra k�nna Guds rikes hemligheter, men de andra f�r dem som liknelser, f�r att de inte skall se, fast de ser, och inte f�rst�, fast de h�r. 
Luk. 8: 4-15

Reflektion

Det s�gs att n�r Ingemar Hedenius hade l�st Gustav Wingrens bok Predikan kallade han boken obegriplig rappakalja. Det var ett resultat av ett m�te mellan tv� olika spr�kv�rldar. Det Gustav Wingren vill s�ga g�r inte att f�rst� eller uts�ga med Hedenius verklighetsuppfattning och spr�k.
Jesus m�ter samma problem n�r han talar. F�r att lyssnarna inte ska se, h�ra och f�rst� med utg�ngspunkt fr�n sina invanda spr�kv�rldar beh�ver han anv�nda nya ord f�r att f�da ett nytt omr�de i lyssnarens t�nkande. De nya orden f�r v�rlden att framtr�da ur det f�rdolda. N�r vi l�ser en text om fysikens id�historiska utveckling �ppnar sig en ny v�rld som ger en omv�lvande ny syn p� f�rh�llandet mellan m�nniska och natur. N�r vi anv�nder teologins spr�k �ppnar sig en v�rld som skapar m�nster och mening i lidandet och gl�djen, Guds rikes hemligheter.

Att tala om Gud �r att r�cka fram sin s�rbarhet och tillit mot den andre. Orden �r inte l�ngre enbart tecken, eller symboler, som h�nvisar till en verklighet bortom sig sj�lv. I ett tilltal om Gud utl�mnar den talande den verklighet inom sig som betecknas Gud. Att tala om Gud �r att l�ta k�rlekens spr�k tr�da fram och forma en v�rld som skapar mening i f�rh�llandet till omv�rlden, en motmakt i f�rh�llande till individualismens och kapitalets nedbrytning av all djupare mening. En befrielseakt och inbjudan till gl�djefylld efterf�ljelse. Att tala till varandra om Gud �r att bryta upp separationen och alienationen i f�rh�llande till ansvaret och den andre. Att tala om Gud �r att bli sm�rtsamt delaktig.

Det �r denna delaktighet som gestaltas i manifestet fr�n Teologifestivalen 2012 d�r �fr�gan om v�ra livsm�nster, den totalt oh�llbara utvecklingen, det vi ibland kallar klimatfr�gan, har kommit att r�ra vid det mest centrala i kristen tro. Den b�r nu bli en bek�nnelsefr�ga, ej l�ngre ett adiaforon, n�got vi kan �gna oss �t vid sidan om allt annat eller en realitet vi kan vara osams om…�

B�n 

Herre, inf�r insikten om hur klimatfr�gan r�r vid det mest centrala i min tro b�var jag. Allvaret i att g�ra denna insikt till en bek�nnelsefr�ga �ppnar en f�r�ndringsprocess d�r mitt liv ompr�vas. Giv oss mod att �ppna v�ra sinnen f�r din n�d.

Amen