Vecka 10, 2012

relief_c350Vecka 10,2012

�Den som inte �r med mig �r mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. 
Luk 11:14-26

Reflektion
�You are either with us or with the terrorists� orden �r George W Bush, hans ord klingar med ett omissk�nnligt eko ur de v�lk�nda Jesusorden ur Lukasevangeliet i samband med hanteringen av vad man p� den tiden kallade demoner. N�r G W Bush, v�l f�rankrad i nyliberala ekonomiska tankemodeller, oljeintressen och neokonservativa milit�ra maktpositioner besl�t att, oberoende av vad v�rlden i �vrigt ans�g, inleda krig i s�v�l Afghanistan som Irak, och d�refter avkr�va v�rlden lojalitet, tog han sin utg�ngspunkt i primitiva tankemodeller om ondskans axelmakter och demoner.

Med en rysning av igenk�nnande fr�n Anders Breving Breiviks manifest kan man h�ra hur v�rlden polariseras i onda och goda. Vi �r de utvalda i motsats till de andra, en stridslysten vilja att f�rd�ma och urskilja �ondskans axelmakter� och de �onda� f�r att befria v�rlden fr�n dem som inte h�r till oss. Tolerans och pluralism ers�tts av f�rdomar och primitiva f�renklingar. F�rest�llningar om att m�nniskor kan kategoriseras endast utifr�n religion eller kultur skapar m�ngder av potentiella konflikter.

Det �r med �dets ironi som Bush omskriver ett uttryck av Jesus som har precis den motsatta avsikten. Jesus ord ska tolkas i ljuset av en text i Markusevangeliet d�r samma tanke som i Lukasevangeliets text formuleras i orden �Den som inte �r emot oss, han �r f�r oss� Med andra ord �r det viktiga att g�ra gott och att respekteras oberoende vilken grupp man �n tillh�r. Jesus hade ett inkluderande perspektiv medan Bush och h�gerextremismen har ett exkluderande f�rh�llningss�tt.

Det �r m�nga som vill ta in Gud i sin egen image och g�ra honom till tj�nare av egna intressen. Bilden av Gud kan f�rvr�ngas. Tragiskt nog finns det de som ger sitt liv f�r denna f�rvr�ngda Gud. Men ingen kan �ga Gud. Gud ser inte p� oss som exklusivt utvalda, tillh�riga en eller annan religi�s eller nationell identitet, som agnostiker eller ateister. Den Gud som Jesus talar om ser p� oss i f�rsta hand som m�nniskor, som lider och �r hoppfulla, ofta f�rtryckta, ibland som aktiva befriare n�r vi r�ddar och livn�r dem som sv�lter och t�rstar. 

Med m�nga identiteter i ett m�ngfaldigt pluralistiskt samh�lle �r vi kallade att vara m�nniska bland m�nniskor. Det �r varken religion eller ideologi, nationalitet eller utvaldhet som ger oss den s�rst�llning i skapelsen som vi kallar m�nniska. Den inre v�rld, d�r sinnet klyvs i en begr�nsande horisont, kan vi l�mna bakom oss och ist�llet s�ka efter en global r�ttvisa som Kristi efterf�ljare. 

B�n 

Herre hj�lp oss att bli samlande m�nniskor, som helar f�rskingringen och s�ker en samh�righet p� djupet av alla v�ra identiteter d�r vi m�ter din k�rlek. 

Amen