Vecka 11, 2012

relief_c350Vecka 11,2012

…Det st�r ju skrivet: Han str�r ut, han ger �t de fattiga, hans r�ttf�rdighet varar i evighet. Han som ger s�d att s� och br�d att �ta, han skall ge er uts�de och m�ngdubbla det och l�ta er r�ttf�rdighet ge god avkastning. 
2:a Kor 9:8-10

Reflektion
Det �r ingen tvekan om att Paulus p�st�r att Gud genom skapelsens ordning givit oss s�d att s� och br�d att �ta och att f�rdelningen av br�det har med v�r r�ttf�rdighet att g�ra. V�r r�ttf�rdighet f�rv�ntas ge avkastning i form av en r�ttvis f�rdelning av br�det.

Nu �r det inte s� det ser ut i v�rlden. Jorden, vattnet, klimatet, den biologiska m�ngfalden och uts�det �r stressade och hotar att p�verka varandra negativt. M�nga tecken tyder p� att det �r oundvikligt att v�rldens livsmedelsf�rs�rjning drabbas av en �multiorgansvikt�. Samtidigt �kar efterfr�gan p� det som v�xer p� v�rldens �krar, p� grund av fler m�nniskor, mer k�tt och mer biodrivmedel. Priserna kommer att pressas upp till niv�er som miljarder m�nniskor inte har r�d med. Ekonomernas mystifierande spr�k talar om att de blir �utprisade� men vi vet att de kommer att sv�lta. Sv�ltande m�nniskor kommer att s�tta ig�ng uppror och flyktingstr�mmar. N�r m�nniskor som inte har n�got annat att f�rlora �n sina liv s�ker sig till Europas gr�nser kommer det som h�nder i dag p� flykting�n Lampedusa enbart att vara en enkel f�raning.

L�t oss nu v�nda fokus mot den bakomliggande verkligheten till n�gon av hj�lporganisationernas bilder av m�drar med sv�ltande barn. Vad �r det deras �gon ser n�r de v�nder sina blickar mot oss? De ser v�ra undflyende och flackande blickar som s�ker en utv�g f�r att slippa ansvaret. Om man ska s�ka Gud n�gonstans, s� �r det inte i ett paradis, i en nebulosa eller i n�got externt f�rh�llande till historien, utan tv�rtom i vardagligheten i den m�nskliga relationen, i de blickar som m�ter oss fr�n m�drarna som pryder hj�lporganisationernas affischer. N�r vi l�mnar affischformatets verklighet och m�ter blicken fr�n den bakomliggande verkligheten s� vet vi att det inte r�cker med en allmosa. Till m�nskliga r�ttigheter h�r r�tten att �ta sig m�tt. Vi hj�lper inte en miljard m�nniskor med allmosor. Ansvaret kr�ver av oss att vi t�nker om och l�ter v�r tro komma till uttryck i politisk f�r�ndring.

M�drarnas �gon v�nder sig till oss i tro och om vi m�ter blicken med samma trosakt s� f�renas m�nniskans mysterium med Guds i en och samma outs�gbara zon. Detta m�te har samma sp�nst, behovet att lita p� den andre, och den frambringar samma energi att vandra tills krafterna �r utt�mda som Paulus �vertygelse om att Gud ger s�d att s� och br�d att �ta och �vertygelsen att inget multinationellt bolag har r�tten att ta ifr�n den fattige hans uts�de inte heller f�rbruka det i k�ttproduktion eller till biodrivmedel.

B�n 

Herre vi ber om n�d att f� kr�va f�r�ndring i v�rldens ekonomiska och politiska system s� att vi v�gar m�ta m�drarnas �gon fr�n hj�lporganisationernas affischer med v�r tro p� r�ttvis f�rdelning av br�det.  

Amen