Vecka 17, 2012

relief_c350Vecka 17,2012

Jesus led utanf�r stadsporten f�r att med sitt blod rena folket. L�t oss d� g� ut till honom utanf�r l�gret och dela hans sm�lek. Ty h�r p� jorden har vi ingen stad som best�r, men vi s�ker den stad som skall komma. S� vill vi genom honom st�ndigt framb�ra lovs�ng som offer till Gud, en frukt fr�n l�ppar som prisar hans namn. Men gl�m inte att g�ra gott och dela med er; s�dana offer behagar Gud. 
Hebreerbrevet 13:12-16

Reflektion

Jesus led utanf�r stadsporten, utanf�r lagen och traditionens heliga trygghet. Judarnas land och m�jligheten att leva under lagen som ett folk var deras identitet. Paulus vidgar betydelsen av att vara det utvalda folket, Abrahams barn. Som Abrahams barn genom tron f�renas vi med judar och muslimer till ett folk.

Vad som i sin f�rsta inkarnation var en distinkt etnisk grupp �r nu ett samfund av fria troende som upph�ver alla etniska uppdelningar. Vi �r alla ett genom den k�rlek som f�renar oss och upph�ver alla distinktioner i den existerande samh�llskroppen. Det universum som gestaltas utanf�r stadsporten �r inte l�ngre ett universum d�r en m�ngfald av grupper �nskar att finna sin egen r�st och sl� fast sin egen specifika identitet, utan ett universum d�r ett k�mpande kollektiv byggs upp genom h�nvisning till en villkorsl�s universalism.

L�t oss d� g� ut till honom utanf�r l�gret och dela hans sm�lek. Det byggs �nnu murar, osynliga och synliga f�r att skydda v�ra nya och gamla identiteter eller f�rmenta etniska tillh�righeter. I Palestina bryter muren s�nder det som kunde vara ett gemensamt land. I Bagdad byggdes murar f�r att s�ndra och h�rska. Runt de v�lb�rgades bost�der byggs murar d�r tryggheten vilar i vakternas beredskap att skjuta. I det europeiska politiska landskapet byggs fr�mlingsfientliga murar med en retorik vars eko rullar in i r�ttssalen d�r Breivik st�r �talad. Alla dessa murar f�rminskar m�jligheten att vara m�nniska. Att bryta upp murarna och g� utanf�r privilegiernas, r�dslans och hatets murar �r att f�lja Kristus utanf�r l�gret.

I v�ra samh�llen byggs ekonomiska murar, lika omutbara som naturlagar, vilka skiljer m�nniskor fr�n varandra och �verskrider planetens gr�nser; utsl�pp av v�xthusgaser, uttunning av ozonlagret, f�rlust av biologisk m�ngfald, f�rsurning av haven, tillf�rsel av kv�ve och fosfor till land och hav, aerosoler i atmosf�ren och milj�gifter. Ty h�r p� jorden har vi ingen stad som best�r, men vi s�ker den stad som skall komma. Det globala ansvaret kr�ver en djupg�ende f�r�ndring d�r murarna st�r hindrande i v�gen. Vi beh�ver inga murar vi beh�ver ett k�mpande kollektiv som s�ker den stad som skall komma, en villkorsl�s universalism som inte gl�mmer att g�ra gott och dela med sig.

B�n 

Herre l�t v�r lovs�ng bryta upp murarna och f�rena oss till ett folk. Ett folk som s�ker den stad d�r vi l�mnar de brustna ber�ttelserna bakom oss och formar nya meningsfulla f�rs�k i en ny v�rld d�r r�ttvisa r�der och ingen gl�mmer att g�ra gott och dela med sig.  

Amen