Vecka 44, 2011

relief_c350Vecka 44,2011

Sjung till Guds �ra, lova hans namn, hylla honom som rider p� molnen! Herren �r hans namn, jubla inf�r honom, de faderl�sas fader, �nkornas f�rsvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de f�ngna frihet och lycka, men upprorsm�nnen f�r bo i �knen.  
Psalm 68: 5-7

Reflektion

Vem �r Gud? De faderl�sas fader, �nkornas f�rsvarare, den som ger de f�ngna frihet och de ensamma ett hem. S� s�g Gudsbilden ut hos psalmf�rfattaren till denna vackra gamla psalm.

Det finns sk�l att tro att denna psalm skrevs �tminstone 700 �r f�re v�r tider�knings b�rjan. Det �r l�nge sedan, om vi ser det ur v�r samtids allt kortare tidsperspektiv som m�ter i nyhetsfl�dets snabba aktualitetsperspektiv. � andra sidan kan det se ut som en f�rsvinnande kort period, m�tt i tidsfl�det av m�nniskosl�ktets historia med rituella l�mningar efter n�gon slags religi�st s�kande efter tillit som den kommer till uttryck i de 300 000 �riga grottm�lningarna i Lascauxgrottorna. L�ngt senare i tidens fl�de vid v�r tidr�knings b�rjan ska Guds bindning till lidandet p� korset visa en ofr�nkomlig del av Guds n�rvaro i v�rlden. D�r blir det tydligt att det inte �r fr�n en plats utanf�r historien som Gud handlar. Den som �lskar n�gon som lider och delar den lidandes sm�rta m�ste sj�lv lida. De faderl�sas fader, �nkornas f�rsvarare, den som ger de f�ngna frihet och de ensamma ett hem finns d�r hos dem. Ska vi s�ka Gud ska vi s�ka honom d�r han sj�lv s�ger att han �r.

Om det �r 300 000 �r, eller 700 �r f�re v�r tider�knings b�rjan eller kanske just d�r vi f�ster v�r nollpunkt, omkring Jesu liv och d�d, s� �r Gud samma erfarenhet av tillit till en f�r�ndring och solidaritet med den som �r utsatt och ensam. 2011, efter denna nollpunkt, ockuperas platsen utanf�r S:t Pauls katedral i London, och p� 2100 andra platser, av m�nniskor som ser hur v�rldens ekonomiska system �ka klyftorna i v�rlden och hur detta drabbar de fattigaste h�rdast. De ser hur v�rldens rikaste blir rikare och hur de finansiella marknaderna anv�nder sin frihet till att exploatera b�de m�nniskor och milj�. Deras beslutsamma protest st�ds av kristna, som inspirerade av hur Kristus drev ut exploaterande m�nglare och penningv�xlare fr�n tempelg�rden k�nner solidaritet med de utsatta och dem som protesterar. Kristendomen b�rjade som en protesterande gr�srotsr�relse och kan forts�tta som en ickev�ldskamp f�r r�ttvisa i tron p� Gud som de faderl�sas fader, �nkornas f�rsvarare, den som ger de f�ngna friheter och de ensamma ett hem. 

B�n
Herre ber�r oss med ropen fr�n Syriens gator och fruktan i de arbetsl�sas �gon, l�mna oss inte i fred. L�t oss inte tystna f�rr�n r�ttvisa r�der och l�r oss t�lmodigt skapa klarhet i vad som h�nder utan att plottra bort din sanning. 

Amen