Vecka 36, 2012

relief_c350Vecka 36, 2012

…En �r Herren, en �r tron, ett �r dopet, en �r Gud och allas fader, han som st�r �ver allting, verkar genom allt och finns i allt… 
Efesierbrevet 4:1-6

Veckans reflex

Det finns m�nga ord i Nya Testamentet som talar om enhet och samh�righet. De d�r orden har ofta anv�nts n�r det g�ller att argumentera f�r att kyrkorna ska samarbeta med varandra, det vi kallar ekumenik. Nu �r det mer s�llan bibeltexten �r avg�rande f�r det kyrkliga samarbetet, oftast �r det strategiska och ekonomiska fr�gor som �r avg�rande n�r samarbete etableras. Det �r ocks� ett av sk�len till att samarbete blir av f�rst n�r samfund �r s� orkesl�sa att de inte orkar uppr�tth�lla en livskraftig verksamhet sj�lva. Denna begr�nsade anv�ndning av orden om enhet �r dock allvarligare �n s�. Ett ensidigt bruk av ordet enhet desarmerar ocks� den verkliga spr�ngkraften i visionen om en enande kraft i allt.

V�rt samh�lle pl�gas av en tilltagande vardagsrasism, som vi f�rnekar n�r den kommer f�r n�ra, och tilltagande ekonomiska klyftor med barnfattigdom och allvarliga sociala klyftor mellan de priviligierade och de f�r vilka arbete och bostad inte �r n�gra sj�lvklara r�ttigheter. Talet om enhet �r ett kraftigt f�rd�mande av alla rasistiska handlingar vare sig det g�ller rivningen av zigenska bostadsgetton i Frankrike eller trakasserier av somaliska flyktingar i Sverige. Men enheten stannar inte d�r, ocks� de djupa klassklyftor som vi skapat i den nyliberala samh�llsmodellen, som f�tt v�gleda utvecklingen de senaste tjugo �ren, strider mot den enhet d�r Guds r�ttvisa verkar genom allt.

En annan alarmerande klyfta �r den islamfientliga aktivitet som hindrar oss att se de djupa tr�dar av samh�righet som skulle kunna f�ra oss n�rmare den enhet vi har m�jlighet att skapa. I Islam betyder begreppet Tawhid en r�relse som str�var till att frig�ra m�nniskan fr�n de �gudar� hon sj�lv skapar. S�dana �gudar� �r en f�rnekelse av den enhet som �r hennes best�mmelse. Vi upph�jer v�ra f�rest�llningar om v�rlden till gudomlig status och f�rh�rligar dem till falska gudar. Exempel p� s�dana f�rest�llningar kan vara v�ra f�rutfattade meningar om varandra eller ideologiska tankefigurer som �ekonomisk tillv�xt� p� vars altare vi tror det n�dv�ndigt att offra s�v�l m�nniskor som natur. Tahwid �r den r�relse som leder m�nniskan r�tt och frig�r henne fr�n falska gudar f�r att skapa den inre frid och yttre fred som �r en viktig inneb�rd i sj�lva ordet islam.

L�st och tolkad p� detta s�tt �r enhet och tawhid en r�relse mot f�r�ndring av v�rt eget invanda vardagsrum. Allt f�r ofta pryder vi v�ggarna med v�r egen f�rtr�fflighets sj�lvklara f�rest�llningar av vardagsrasism, n�dv�ndiga klassklyftor och islamfientliga motiv. F�rest�llningar som inte f�r plats i en f�rsonad v�rld.

B�n
Herre du som verkar genom allt och i allt, frig�r oss fr�n de �gudar� som ramar in v�r uppfattning om v�rlden och hindrar oss att s�ka den enhet som �r v�r m�jlighet till inre frid och yttre fred.
Amen